MENY

Gällande vårdprogram levercellscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-16

19. Underlag för nivåstrukturering

Nivåstrukturering syftar till att beskriva vilka vårdnivåer som behöver arbeta för att säkerställa surveillance och tidig diagnostik, behandlingskvalitet, strukturerad uppföljning av patienter, utvärdering av verksamheten samt patientsäkerhet men även ekonomi, bekvämlighet och regionala hänsyn. Vi identifierar fyra olika vårdnivåer vid utredning, vård, uppföljning och registrering av patienter med HCC:

A. Vårdcentraler, närsjukhus, palliativ vård. Kan medverka i utredning, och surveillance. Ger symtomlindrande behandling. Kommunicerar med högre vårdnivå.

B. Centrallasarett, länssjukhus, länsdelssjukhus och regionsjukhus. Erbjuder och genomför screening och surveillance av definierade målgrupper. Genomför adekvat utredning och kommunicerar med en multidisciplinär konferens vid ett levercentrum. Följer upp efter kurativt syftande kirurgi.

C. Ett levercentrum med ansvar för levertumörbehandling per sjukvårdsregion, lokaliserat vid ett universitetssjukhus. Ett levercentrum. innehåller kompetens inom hepatologisk, onkologisk, leverkirurgisk, diagnostisk och interventionell behandling av levertumörsjukdomar. Man har verksamhet året runt med veckovisa regionala multidisciplinära konferenser, och samarbetar med ett transplantationscentrum.

D. Levercentrumets verksamhet:

  • Håller multidisciplinära konferenser för respektive sjukvårdsregion. 
  • Genomför radikalt syftande kirurgi i form av ablativ behandling och resektioner.
  • Ansvarar för regional behandling med kemoembolisering.
  • Har en namngiven kliniker i varje region, i vars ansvarsområde det ska finnas ett ansvar för antitumoral medicinsk behandling, liksom regional interventionell behandling. En centraliserad bedömning medför möjlighet att värdera indikation, behandlingsrutin och resultat.

E. Universitetssjukhus med transplantationscentrum (Sahlgrenska och Karolinska Huddinge). Har samma uppgifter som C men har dessutom multidisciplinära konferenser om patienter som kan vara aktuella för levertransplantation, och är ansvarig för eventuell neoadjuvant behandling av sådana patienter.

Ovanstående nivåstrukturering innebär ett centraliserat ansvar för bedömning och behandling i de sex sjukvårdsregionerna, vilket motiveras av:

  • Volym för att uppnå kompetens: Oavsett om det är medicinsk antitumoral behandling, TACE, ablativ behandling eller kirurgi, så krävs en volym för att minska sjukligheten och för att upptäcka och behandla komplikationer adekvat. 
  • Komplikationsfrekvens vid primära maligniteter är > 50 % högre för primära maligniteter jämfört med metastaser, och dödligheten är flerfaldigt större, och fortfarande på en hög nivå (3 %). 
  • Kostnad: Palliativ såväl som kurativt syftande behandling är kostsam, och ett centraliserat ansvar möjliggör en bedömning av kostnad och nytta.