MENY

Gällande vårdprogram levercellscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-16

11. Egenvård

11.1 Sammanfattning

  • Alla patienter med misstänkt eller konstaterad HCC bör få en skriftlig individuell vårdplan. 
  • Den individuella vårdplanen ska regelbundet utvärderas och uppdateras.
  • Fysisk aktivitet har positiva effekter på livskvalitet och fatigue vid cancersjukdom och är en viktig del av rehabiliteringen.
  • Patienter med levercellscancer bör om möjligt följa de rekommendationer som gäller för friska individer när det gäller fysisk aktivitet, men råden ska anpassas till den enskilda individens förutsättningar.

11.2 Livsstil och levnadsvanor

11.2.1 Egenmedicinering med analgetika och naturläkemedel

Patienter med HCC har ofta en underliggande leversjukdom och ibland nedsatt leverfunktion. Vid nedsatt leverfunktion bör patienten undvika icke-receptbelagda analgetika som ofta innehåller NSAID eller ASA. 

Naturläkemedel och örtteer som säljs utomlands eller via internet bör undvikas, eftersom det finns risk för idiosynkratiska toxiska reaktioner och leverskada. Naturläkemedel och örtteer som saluförs som kända varumärken i butik i Sverige ger dock mindre risk för leverpåverkan.

11.2.2 Riskbruk (alkohol, narkotika och tobak)

En metaanalys visar att upphörd alkoholkonsumtion preoperativt minskar antalet postoperativa komplikationer (Cochrane review). Det finns också ett samband mellan hög konsumtion av alkohol eller tobak och försämrad prognos efter HCC-diagnosen. Sambandet är sannolikt starkast vid tidigt upptäckt HCC, som kan behandla kirurgiskt, och där man har en längre överlevnad [340]. Konsumtion av > 20 gram alkohol/dag (motsvarande > 10 standardglas/vecka) har i en japansk studie visats försämra prognosen för patienter med HCC [341]. Rökning ökar risken för kolangit efter levertransplantation [342].

Generellt kan därför alkoholabstinens och rökstopp rekommenderas inför leverkirurgi vid HCC, samt postoperativt efter behandling av tidig HCC. Även om evidens saknas vid intermediär och avancerad HCC, torde en alkoholkonsumtion på mer än 20 g/dag undvikas, eftersom den kan ge leverpåverkan med risk för ökad inflammation vilken teoretiskt kan stimulera tumörtillväxt. En låg dos alkohol (< 20 g/dag) kan samtidigt förbättra livskvaliteten för många patienter vilket måste vägas mot risken vid intermediär eller avancerad HCC.

11.2.3 Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet ger positiva effekter på muskelstyrka, kondition, livskvalitet och trötthet för patienter med flera olika cancerdiagnoser, och är därmed en viktig del av rehabiliteringen. Även patienter med obotlig cancer kan förbättra sin livskvalitet med hjälp av fysisk aktivitet. 

Personer med levercellscancer bör vara så aktiva som sjukdomen tillåter och framför allt bör de undvika långvarigt sittande och liggande. Den fysiska aktiviteten bör dock anpassas till den enskilda individens förutsättningar. När det gäller personer med uttalade biverkningar och symtom eller personer som vill träna med hög intensitet under behandlingen, bör en sjukgymnast och den behandlande läkaren ge råd om fysisk aktivitet.