MENY

Gällande vårdprogram levercellscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-16

1. Inledning

1.1 Vårdprogrammets giltighetsområde

Levercellscancer är den vanligaste primära cancer som uppkommer i levern. Levern byggs upp av leverceller, hepatocyter, som orsakar hepatocellulär cancer (HCC) = levercellscancer, C220 enligt ICD10. 

1.2 Förändringar jämfört med tidigare version

I jämförelse med ”Levercancer, nationellt vårdprogram 2012” har ytterligare en genomgång av litteraturen från 20122013 genomförts och aktuella referenser lagts till. Några slutsatser har modifierats. Det är nu till exempel klarlagt att kirurgisk resektion ger bättre överlevnad än ablation, även när det gäller små tumörer. Omvårdnadsgruppen har utvidgats med fler aktiva omvårdnadsrepresentanter.

1.3 Vårdprogrammets förankring

Vårdprogramgruppen bildades efter att kvalitetsregistret för cancer i lever, och gallvägar (fd NLGR, numera SweLiv) ansökt hos VINK om att få genomföra ett vårdprogramarbete. RCC i samverkan har stöttat revisionsarbetet, och har utsett regionala representanter för VP arbetet (som också ingår i kvalitetsregistrets styrgrupp). 

VP har förankrats hos följande föreningar:

 • Svensk Kirurgisk Förenings sektion för övre abdominell kirurgi, (SFÖAK)
 • Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF)
 • Svensk Onkologisk Förening (SOF) och dess sektion för Gastroonkologi (GOF)
 • Svensk förening för Patologi (SVFP)
 • Svensk Förening för palliativ medicin (SFPM)
 • Svenska Infektionsläkarföreningen 
 • Svensk förening för bild och funktionsmedicin (SFBM)
 • Svensk förening för specialistsjuksköterskor i kirurgi 

1.3.1 Handlingsplan för förankring hos patienter och patientorganisationer

Vårdprogrammet har skickats till identifierade patientföreningar:

  1. Riksförbundet för leversjuka, Box 2918, 187 29 Täby.
  2. Riksföreningen Hepatit C
  3. Sveriges Cancersjukas Riksförbund (SCR), Barksväg 14 nb, Box 7107, 170 07 Solna, Nätverket mot CANCER, Box 85, 280 20 Bjärnum. PALEMA

1.3.2 Patientinformation

Patientinformation finns på 1177. Cancerfonden har information om lever- och gallvägscancer

1.4 Vårdprogramgruppens sammansättning

1.4.1 Sammankallande

Ordförande: Magnus Rizell
Transplantationscentrum SU/S, Göteborg

 

Redaktör: Joar Svanvik, prof. em.
Linköpings universitet

 

Stödjande Regionalt cancercentrum (RCC)
Malin Samuelsson, utvecklingsledare vård, RCC Väst
Susanne Amsler Nordin, administrativ koordinator, RCC väst
Katrín Ásta Gunnarsdóttir, statistiker, RCC väst

1.4.2 Vårdprogramgruppen 

Namn Klinisk  eller akademisk titel  Specialitet Tjänsteort/
sjukhus
Nils  Albiin Öl/Doc. Radiologi KS/Sthlm
Soo Aleman Spec.läk/ Doc Hepatologi/ infektion KS/Sthlm
Christer Andersson Öl/Prof. Em. Allmänmedicin Umeå
Mats Andersson Öl/MD Radiologi SU/S, Göteborg
Elisabet Axelsson Öl/ Radiologi KS/Sthlm
Bjarne Ardnor Öl/Leg.läk Leverkirurgi Umeå
Stefan Bergström Öl/Doc. Onkologi/pall. med. Gävle
Mikael Björnstedt VC/Prof Patologi KS/Sthlm
Christian Cahlin Öl/MD Transplantation SU/S, Göteborg
Olof Danielsson ÖL  Patologi KS/Sthlm
Ann-Sofi Duberg Öl/Doc Infektion USÖ,    Örebro
Charlotte Ebeling Barbier Öl. Radiologi UAS,  Uppsala
Gunnar Eckerdal Öl Pall. medicin Kungsbacka
Eva Fernebro Öl Onkologi Växjö
Hans Glaumann Prof.em. Patologi KS/Sthlm
Gordana Grujcic Spec.ssk Medicin KS/Sthlm
L-O Hafström Prof.em. Kirurgi SU/S, Göteborg 
Rolf Hultcrantz Prof. Hepatologi KS/Sthlm
Bengt Isaksson Öl Leverkirurgi KS/Sthlm
Anders Jansson Öl Leverkirurgi KS/Sthlm
Sirje Jansson Spec.ssk Medicin KS/Sthlm
Inger Keussen Öl Radiologi Lund
Gert Lindell Öl Leverkirurgi SUS, Lund
Per Lindnér Öl Transplantation SU/S, Göteborg
Peter Naredi Prof. Kirurgi NUS,      Umeå
Anders Nilsson Spec.läk. Radiologi UAS,  Uppsala
Agneta Norén Öl Leverkirurgi UAS,  Uppsala
Peter Nygren Prof. Onkologi UAS,  Uppsala
Antti Oksanen Öl Hepatologi Gastro-centrum KS
Marie-Louise Pendse Ssk Kirurgi SUS, Lund
Magnus Rizell Öl/MD Leverkirurgi SU/S, Göteborg
Maria Sandgren Spec. ssk Kirurgi US, Linköping
Per Sandström Öl Leverkirurgi US, Linköping
Malin Sternby Eilard Spec.läk. Transplantation SU/S, Göteborg
Per Stål Öl/Doc Hepatologi KS/Sthlm
Joar Svanvik Prof. Em. Kirurgi US, Linköping
Lena Söderberg Ssk Onkologi SU/S Göteborg
Gunnar Söderdahl Öl Transplantation KS/Sthlm
Christina Tinggaard Zurka Spec.ssk Kirurgi SU/S Göteborg
Sven Wallerstedt Prof. Hepatologi SU, Göteborg
Staffan Wahlin

Öl/MD

Hepatologi KS/Sthlm
Jörgen Wenner Öl Leverkirurgi SUS, Lund
Hans Verbaan

Öl/Doc

Hepatologi

SUS, Malmö

 

1.4.3 Adjungerade författare

Assisterande bibliotekarier: Therese Svanberg och Ulla Wikberg, Klin. Centralbiblioteket, SU Sahlgrenska. Hälsoekonomisk expert: Ingvar Karlberg, Avd. för Samhällsmedicin och Folkhälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

1.4.4 Jäv och andra bindningar

 Medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, är samlade på en plattform och kan erhållas från Regionalt cancercentrum Väst.

1.5 Evidensgradering

I detta dokument används den modifierade version av GRADE-systemet som tagits fram av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). GRADE har genomförts för värdering av surveillance, kemoembolisering och medicinsk antitumoral behandling. Rekommendationer avges i övrigt av vårdprogramgruppen.

1.5.1 Styrkan i rekommendationerna graderas enligt följande  

 • Starkt vetenskapligt underlag (⊕⊕⊕⊕)
  Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.
 • Måttligt starkt vetenskapligt underlag (⊕⊕⊕)
  Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.
 • Begränsat vetenskapligt underlag (⊕⊕) 
  Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.
 • Otillräckligt vetenskapligt underlag (⊕)
  När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt.