Till regionspecifikt innehåll

Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (SweLiv)

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region och årtal. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport cancer i lever, gallblåsa och gallvägar, INCA  

Registret består av två delar. Det ena är ett diagnosregister för patienter med primär cancer i lever, gallvägar och gallblåsa. Det andra är ett interventionsregister för kirurgisk eller ablativ behandling av både primär och metastatisk cancer i lever, gallvägar och gallblåsa.

Patientrapport

Nationell patientrapport, lever- och gallvägscancer, 2022 (pdf, nytt fönster)

Årsrapporter

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum väst. Alla rapporter finns även i menyn under rubriken "rapporter".

Nationell kvalitetsregisterrapport lever- och gallvägscancer, 2022 (pdf, nytt fönster)

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remiss till behandlingsstart: 43 dagar, 2022
  • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens: 97 procent, 2022
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 96 procent, 2022

Logotyp Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar.

Nationella kvalitetsregistet för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar är en bas för forsknings- och utvecklingsarbete och innehåller uppgifter om bland annat ledtider, diagnos, patologiska fynd och kirurgisk behandling. Det registrerar inte benigna tumörer, cancer som upptäcks i samband med obduktion, eller sekundär/metastatisk cancer som behandlas genom ablativ behandling i form av transplantation eller resektion.

Registret startade 2008 och hette tidigare Nationellt kvalitetsregister för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (NLGR), men bytte namn 2014. Regionalt cancercentrum väst ansvarar för registret.