MENY

Gällande vårdförlopp hudmelanom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-12-07

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

Utredningsblock A och B kan ske i primärvården om inte aktuellt landsting/region beslutat att de ska ske i specialiserad vård. Patienter med histopatologiskt fynd av melanom ska bokas för block B och patienter med misstänkt melanommetastas för block E.

Block A

Block B

Diagnostisk excision enligt riktlinjer i nationellt vårdprogram. Skickas till patolog märkt med SVF.

Diagnosbesked hos den instans som utfört excisionen, med information om kommande steg.

Block C

Block D

Besök i specialiserad vård för ställningstagande till utvidgad excision och portvaktskörteldiagnostik. 

Fullständig hudundersökning för att utesluta fler melanom.

Utvidgad excision enligt vårdprogram. Eventuellt portvaktskörteldiagnostik enligt nationellt vårdprogram.

Block E

Block F

MDK 1

 

PAD-besked till patienten och diskussion om fortsatt utredning eller uppföljningsbesök.

Block G

Block H

Radiologisk fjärrmetastasutredning.

Lymfkörtelkirurgi, onkologisk behandling eller beslut om expektans.

Block I

Block J

MDK 2 med ställningstagande till mutationsanalys.

Besök för besked om PAD och utredningens resultat till patienten och diskussion om vidare handläggning.

 

Resultat av block A

Åtgärd

Ej hudmelanom

Block B utförs. Därefter avslutas det standardiserade vårdförloppet.

Bekräftat hudmelanom

Block B och C utförs

Resultat av block C

Åtgärd

Utvidgad excision är inte aktuell

Det standardiserade vårdförloppet avslutas (kodas som Ingen ytterligare åtgärd)

Utvidgad excision, men inte portvaktskörtelsdiagnostik, är aktuell.

Block D utförs. Vårdförloppet avslutas och uppföljning planeras.

Portvaktskörtelsdiagnostik är aktuell.

Block D och F utförs. Vid stadium III även block E (MDK).

 

Resultat av block F

Åtgärd

Fortsatt behandling är inte aktuell.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas.

Fortsatt behandling är aktuell.

Block G, ev. H samt I och J utförs.

Remiss till patolog vid diagnostisk excision

Remissen till patologen i samband med den diagnostiska excisionen ska innehålla: 

 • frågeställning: melanom? samt märkt med SVF enligt lokala rutiner
 • typ av preparat
 • hudförändringens lokalisation 
 • hudförändringens storlek, utseende (t.ex. färg, ulceration, krusta, avgränsning) 
 • klinisk resektionsmarginal
 • anamnes, ange särskilt
 • hudförändringens utveckling över tid
 • ärftlighet och riskfaktorer
 • annan hudsjukdom i området
 • tidigare ingrepp i området
 • tidigare hudcancer eller annan malignitet
 • ev. foto 
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Multidisciplinär konferens (MDK)

Följande funktioner ska medverka vid MDK:

 • kirurg/plastikkirurg/ÖNH-läkare
 • onkolog
 • patolog
 • dermatolog (MDK 1)
 • radiolog/klinisk fysiolog (MDK 2)
 • kontaktsjuksköterska
 • koordinatorsfunktion. 

Klassifikation och beslut om behandling

För patienter med stadium III ska beslut om fortsatt utredning och behandlingsrekommendation fattas vid MDK. 

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med de närstående om patienten önskar det. Tumören ska klassificeras enligt senaste TNM-klassifikation.

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Alla patienter ska få tydliga kontaktuppgifter för eventella frågor. Patienter med invasiva melanom ska erbjudas en namngiven kontaktsjuksköterska senast i samband med block C (första besök i specialiserad vård). Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar.

Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna förmedla kontakt med

 • fysioterapeut
 • lymfterapeut
 • psykosocialt stöd.

Patienter ska uppmanas att avstå från rökning samt vara måttfulla i sin alkoholkonsumtion före behandling, och erbjudas professionell hjälp att klara detta.

Rehabilitering och palliativa insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen; se det nationella vårdprogrammet för rehabilitering och det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.

Kommunikation och delaktighet

Patienten ska få information vid den diagnostiska excisionen om att denna innebär att det eventuella melanomet är borttaget och därmed primärbehandlat. 

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk. 

PAD-besked efter portvaktskörteldiagnostik ska ges vid ett besök om inte annat överenskommits med patienten. Efter endast utvidgad excision kan beskedet ges på telefon eller brev. 

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen (kapitel 3), vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.