MENY

Gällande vårdförlopp maligna hjärntumörer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-04-27

Introduktion

Förändringar sedan föregående version

   

1.4

Flödesschemat uppdaterat i enlighet med övriga ändringar.

3.1

Block A: DT hjärna med eller utan intravenöst kontrastmedel (tidigare ”helst med intravenöst kontrastmedel”) Motsvarande ändring gjort för MRT i samma block, i konsekvens med detta.

Block D: tillägg ”Information och behandlingsbeslut med patienten.

6.1

Patienter som endast behandlas med operation (ej onkologisk behandling): Mätpunkten för ”start av behandling” flyttas från själva operationen till det postoperativa besöket. Detta innebär en förlängning av ledtiden med 17 dagar för både hög- och lågmaligna tumörer.

Operationen ska kodas som Kirurgisk åtgärd för diagnostik.

Förtydligande om att kombinerad strål- och läkemedelsbehandling ska kodas som strålbehandling. 

6.2

Förenkling av tabellen.

Ny mätpunkt för postoperativt besök.

8

Uppdatering av arbetsgruppen


Observera att även kodningsvägledningen för förloppet är uppdaterad utifrån detta.

Beskrivningens syfte och målgrupp

Syftet med standardiserade vårdförlopp är att cancerpatienter ska få en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård utan onödig väntetid oavsett var i landet de söker vård. Det innebär att samtliga steg i processen och samtliga ledtider är beräknade utifrån vad som är värdeskapande tid ur patientens perspektiv, alltså hur många dagar som krävs för att genomföra optimal handläggning och medicinsk behandling, men utan hänsyn till nuvarande organisation och arbetssätt. Vid implementering ansvarar respektive landsting för att skapa en organisation och resurser som möjliggör genomförande.

Om primära maligna hjärntumörer

Det standardiserade vårdförloppet gäller patienter 18 år eller äldre. Gruppen omfattar diagnoskoden C71 och innefattar ett hundratal olika diagnoser. Gruppen omfattar däremot inte patienter med hjärnhinnetumörer (D32 eller C70), godartade hjärntumörer (D33) eller sekundära tumörer i hjärnan p.g.a. andra cancerdiagnoser (hjärnmetastaser, C79.3). Primära maligna hjärntumörer är en relativt ovanlig cancerdiagnos.

1 300 patienter insjuknar varje år med primär hjärntumör. Cirka två tredjedelar av patienterna har en högmalign tumör (grad III–IV) med aggressivt förlopp och dålig prognos, där endast en liten del av patienterna lever efter fem år. En tredjedel av patienterna har i stället en lågmalign tumör (grad I–II) med långsamt förlopp och ofta många års överlevnad. Majoriteten av båda grupperna har en obotlig sjukdom redan från diagnos och är alltså i palliativt skede. Några patienter i båda grupperna har dock en potentiellt botbar sjukdom och behandlas i kurativt syfte. Det absoluta flertalet av patienterna genomgår operation i något skede, för diagnos och i behandlingssyfte, ibland som enda behandling. En stor del av patienterna får också onkologisk behandling, med strålbehandling och tumörspecifika mediciner, under förloppet.

Flödesschema för vårdförloppet