Till regionspecifikt innehåll

Nationell Min vårdplan för tumörer i centrala nervsystemet

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. Min vårdplan ska ge information och vara ett stöd för patienter och närstående, samt öka deras delaktighet och trygghet.

Min vårdplan innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med tumör i centrala nervsystemet (CNS). Det är viktigt att du som vårdpersonal gör ett urval av innehållet så att din patient endast får den information som hen är i behov av och önskar, samt de formulär som verksamheten avser att följa upp.

Min vårdplan CNS finns digitalt via 1177.se. Här hittar du den som PDF-dokument som kan skickas till tryck eller skrivas ut.

Den senaste versionen av Min vårdplan för CNS publicerades 15 september 2021. I versionsinformationen kan du se vad som har ändrats sedan föregående version.

Versionsinformation Min vårdplan CNS (pdf, nytt fönster)

Patientinformation kring behandlingar i regimbiblioteket

Patientinformation om läkemedelsregimer för hjärntumörer, Regimbiblioteket

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan för tumörer i CNS digitalt, via 1177.se.

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

Regional version av Min vårdplan

Inom vissa sjukvårdsregioner finns regionala versioner av Min vårdplan. I de fall då en regional version finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Den regionala versionen ska inte användas tillsammans med den nationella och kommer att tas bort när regionen gått över till den nationella versionen av Min vårdplan. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Informationsmaterial till patientpärm

Materialet är framtaget för att fungera i hela Västra sjukvårdsregionen. Textmaterialet får användas fritt, men bilderna får inte spridas utanför Västra sjukvårdsregionen av upphovsrättsliga skäl. Väljer ni att göra ändringar i materialet är ni själva ansvariga för att säkerställa att informationen är korrekt.

Det finns olika typer av tumörer i hjärna och ryggmärg och de skiljer sig åt på olika sätt. Därför är patientinformationen utformad som en pärm, där vårdgivaren kan sätta in de informationsblad som är aktuella för varje patients diagnos och situation. Bladen kan kompletteras med lokal information från respektive sjukhus. 

Innehållet i pärmen är framtaget av läkare, sjuksköterskor och kurator som på olika sätt kan ha del i vården av patienter med tumör i hjärna eller ryggmärg, i samarbete med representanter för Svenska Hjärntumörföreningen.

Generell information till alla patienter

Min Vårdplan CNS

Individuell information

2. Kontaktuppgifter

Neurologimottagningen, Sahlgrenska
Sahlgrenska, Videomöten
Geriatrikmottagningen, Kungälv
Neurologi- och rehabiliteringsmottagningen, Skövde
Skövde, Öppen retur

3. Utredning

Skiktröntgen/DT datortomografi
PET-kameraundersökning (FET-PET)
Att lämna blodprov

4. Min diagnos

Ependymom
Gangliogliom
Astrocytom grad I-II
Astrocytom grad III-IV
Meningiom
Oligodendrogliom
Medulloblastom och andra embryonala tumörer i centrala nervsystemet
Mindre vanliga tumörer i centrala nervsystemet
Epilepsi

5. Min behandling

Kirurgisk behandling - Inför operation
Kirurgisk behandling - På sjukhuset
Kirurgisk behandling - Efter operation
Kirurgisk behandling - Efter utskrivning eller överflyttning till annat sjukhus

Onkologisk behandling - Olika onkologiska behandlingsmöjligheter
Onkologisk behandling – Cytostatikabehandling
Onkologisk behandling - Att tänka på när du fått cytostatika
Onkologisk behandling – Strålbehandling

Att delta i en forskningsstudie

Medicinsk utrustning – CVK
Medicinsk utrustning - SVP
Medicinsk utrustning - PICC-LINE
Medicinsk utrustning - PVK

Tumor treating fields (TTFields)/Optune

6. Symtom, biverkningar och egenvårdsråd

Levnadsvanor – Rökning
Levnadsvanor – Alkohol

Egenvårdsråd – Vad är egenvårdsråd?
Egenvårdsråd – Diarré
Egenvårdsråd – Förstoppning
Egenvårdsråd – Hud och slemhinnor
Egenvårdsråd – Håravfall
Egenvårdsråd – Illamående
Egenvårdsråd – Infektionskänslighet vid cytostatikabehandling
Egenvårdsråd – Långtidsbehandling med kortison
Egenvårdsråd – Känselrubbning/neuropati
Egenvårdsråd – Muntorrhet
Egenvårdsråd – Smärta
Egenvårdsråd - Sömnsvårigheter
Egenvårdsråd - Ångest

7. Känslomässigt och socialt stöd

Ångest
Stresshantering och mindfulness

8. Närstående

Att prata med barn om sjukdom
Stöd riktat till barn, unga och unga vuxna

9. Sjukskrivning, ekonomi och stöd i vardagen

Högkostnadsskydd
Närståendepenning
Vapeninnehav och vapenlicens
Tandvård
Tolk

10. Uppföljning

Efter behandlingen

11. Mina rättigheter och synpunkter

Vårdgaranti
Ersättning vid skada

Kontakt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst