MENY

Gällande vårdförlopp livmoderhalscancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2016-12-14

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

Block A

Block B

Vid stadium IA1–IA2: Eftergranskning av PAD utförd av referenspatolog

Vid stark klinisk misstanke och vid stadium ≥ IA2: MR lilla bäckenet med svar tillgängligt till block B

Anamnes och klinisk undersökning

Gynekologisk undersökning i narkos för stadieindelning och behandlings­planering, utförd av gynonkolog och gynekolog tillsammans.

Information till patienten om under­söknings­­­fynd och beslut om behandling

Block C

Block D

DT buk och thorax (inför operation)

PET-DT (inför strålbehandling)

MDK

 

Resultat av utredningarna

Åtgärd

Bekräftat stadium ≥ IA2

Block B och C utförs

Gravida samt diskussionsfall enl. nationellt vårdprogram

Även block D utförs

Bekräftat stadium IA1 vid eftergranskning (undantaget neuroendokrina tumörer)

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten återremitteras till uppföljning eller åtgärd

Misstanke om diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning

Multidisciplinär konferens (MDK)

Patienter som är gravida eller diskussionsfall enligt nationellt vårdprogram ska diskuteras vid MDK. Följande funktioner ska medverka vid MDK:

  • gynekolog
  • gynonkolog
  • bilddiagnostiker
  • patolog
  • kontaktsjuksköterska
  • koordinatorsfunktion.

Klassifikation och beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid MDK eller av gynekolog och gynonkolog tillsammans i block B. Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med de närstående om patienten önskar det.

Tumören ska klassificeras enligt senaste FIGO-klassifikation (stadium).

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska senast i samband med att hon får tid till utredning.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna förmedla kontakt med

  • enhet för psykosocialt stöd 
  • lymfterapeut
  • sexologisk kompetens.


Rehabilitering och palliativa insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen, se det nationella vårdprogrammet för rehabilitering och det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.

Patienter ska uppmanas att avstå från rökning före kurativt syftande behandling, och erbjudas professionell hjälp att klara detta.

Kommunikation och delaktighet

Patienten ska tidigt få information om utredningsförloppet och om att utredningen inleds med en MR-undersökning. 

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen (kapitel 3), vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.