Livmoderhalscancer

Varje år får cirka 550 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer eller cervixcancer som det också kallas. Överlevnaden är generellt god och det finns inga regionala skillnader när det gäller överlevnad.

Antalet fall av livmoderhalscancer har minskat betydligt de senaste 30 åren. Det beror till stor del på att vi har screeningprogram i form av cellprovstagning, för att upptäcka förstadier till sjukdomen så tidigt som möjligt.

Nationellt vårdprogram

Nationella vårdprogram skrivs av flera läkare inom olika specialiteter representerade från alla regioner tillsammans med specialistsjuksköterskor och i dialog med patientorganisationer. Vårdprogram beskriver nationella riktlinjer för hur sjukdomen bör behandlas efter senaste samlade vetenskapliga rön. Individuella bedömningar görs alltid. Ett första nationellt vårdprogram för livmoderhalscancer fastställdes under 2017 och har nyligen revideras. Det planeras att vara klart och godkänt under 2019.

Nationellt vårdprogram livmoderhalscancer och vaginalcancer 

Relativ överlevnad

Relativ överlevnad beskriver sannolikheten att överleva med en cancersjukdom (v.g. se under vanliga frågor och svar). Diagrammen ovan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i livmoderhalscancer mellan åren 2013-2017 oavsett ålder eller cancercelltyp.

Det övre diagrammet visar hela rikets relativa femårsöverlevnad, alltså andelen kvinnor som överlever med livmoderhalscancer minst fem år. Har man levt fem år efter insjuknandet är det stor sannolikhet att cancersjukdomen inte kommer tillbaka. Det nedre diagrammet visar motsvarande överlevnad, beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i. Klicka på respektive bild för att se dem i större format.

Ålder vid insjuknande


Grafen visar åldersfördelningen vid insjuknande i livmoderhalscancer i Sverige för åren 2013-2017. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall, till exempel 50-55 år. Klicka på grafen för att se en större bild.

Behandling för olika stadier av sjukdomen

Grafen visar kvinnor med livmoderhalscancer och andel med olika genomförda behandlingar per stadium i Sverige för åren 2013-2017. Som ett exempel läses grafen för stadium I, att cirka 15 % (mörkblå) behandlas med kirurgi i kombination med strålbehandling med eller utan cellgift, 10 % (orange) behandlas enbart med strålbehandling i kombination med eller utan cellgift och drygt 70 % (blått) med enbart kirurgi och några procent (grönt) har avböjt eller inte fått någon behandling.

Titta i första hand på staplarna 1-4. Stapeln i botten märkt X/O motsvarar kvinnor där sjukdomsstadiet inte är fastställt eller dokumenterat. Detta motsvarar en väldigt liten del av det totala antalet kvinnor. Klicka på grafen för att se en större bild.