MENY

Gällande vårdförlopp äggstockscancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Misstanke

Följande nytillkomna besvär eller fynd hos kvinnor ska föranleda misstanke:

 • bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om cancer med gynekologiskt ursprung
 • bäcken- eller bukexpansivitet
 • ascites
 • pleuravätska utan annan uppenbar orsak
 • bäcken- eller buksmärta (frekvent återkommande)
 • ökat bukomfång och/eller trycksymtom från buken 
 • ökade urinträngningar (frekvent återkommande)
 • ändrade avföringsmönster utan annan uppenbar orsak
 • tidig mättnadskänsla eller aptitförlust utan annan uppenbar orsak 
 • nydiagnostiserad IBS hos kvinnor över 50 år
 • djup ventrombos i nedre extremiteterna utan annan uppenbar orsak.

Vid misstanke ska följande utföras:

 • allmän anamnes inkl. gynekologisk anamnes och cancerärftlighet
 • klinisk status inkl. allmäntillstånd, palpation av ytliga lymfkörtelstationer, bukpalpation, rektalundersökning och auskultation av hjärta och lungor
 • kreatinin och tumörmarkör i serum: CA 125 (svaret ska göras tillgängligt för filterfunktionen men inte inväntas innan remiss skickas).


Om misstanken kvarstår ska patienten skickas till filterfunktion enligt nedan.

 

Remiss till filterfunktion

Remissen ska innehålla följande:

 • frågeställning: äggstockscancer?
 • anamnes, ange särskilt 
  • symtom som ligger till grund för misstanke 
  • relevanta undersökningsfynd
  • samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • eventuella språkhinder (tolkbehov) eller funktionsnedsättningar
 • prov tagna (kreatinin och CA 125)
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Filterfunktion

Filterfunktionen utförs av gynekolog. Följande ska utföras:

 • gynekologisk bimanuell undersökning
 • vaginalt ultraljud
 • bedömning av CA 125
 • RMI (Risk of Malignancy Index)-beräkning enligt nationellt vårdprogram. 

Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • RMI ≥ 200
 • fynd vid vaginalt ultraljud talande för cancer med ursprung i adnex eller peritoneum
 • bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om avancerad gynekologisk cancer (t.ex. karcinos, ascites)
 • histopatologiskt eller cytologiskt fynd talande för cancer med gynekologiskt ursprung.

 

Remiss till utredning vid välgrundad misstanke

Remissen vid välgrundad misstanke ska ställas till utredande gynekologisk enhet/ kvinnoklinik eller gynekologiskt tumörkirurgiskt centrum, och ska innehålla 

 • anamnes, ange särskilt
  • fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke 
  • gynekologisk anamnes 
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • samsjuklighet 
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • läkemedelsöverkänslighet 
  • kontraindikation mot kontrastmedel
  • rökning
  • vikt och längd
  • social situation, eventuella språkhinder (tolkbehov) eller funktionsnedsättningar
 • allmäntillstånd 
 • resultatet av undersökningarna inklusive provsvar med provtagningsdatum (CA 125 och kreatinin)
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Kommunikation och delaktighet

Den som remitterar till filterfunktion ska informera patienten om 

 • att det finns anledning att utreda eventuell bakomliggande gynekologisk sjukdom 
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer. 

Den som remitterar till utredning enligt standardiserat vårdförlopp ska informera patienten om 

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer. 


Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat.