Till regionspecifikt innehåll

Kronisk myeloisk leukemi

I Sverige insjuknar varje år cirka 90 personer i KML. Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket ovanlig hos barn. Medianålder vid insjuknande är 60 år. 

Femårsöverlevnaden är 86 procent bland män och 90 procent bland kvinnor.

KML indelas i tre sjukdomsfaser, kronisk fas, accelererad fas och blastfas (blastkris). Vid diagnos är cirka 93 procent i den kroniska fasen och sju procent får de avancerade och mer svårbehandlade formerna av sjukdomen.

KML kan i de flesta fall behandlas framgångsrikt med läkemedel i tablettform, så kallade tyrosinkinashämmare. Prognosen vid KML har sedan introduktionen av imatinib och andra tyrosinkinashämmare kraftigt förbättrats. 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Blodcancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp samt ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom blodcancer.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Vård av KML i Västra sjukvårdsregionen

Den regionala vårdprocessen för leukemi omfattar samtliga former av leukemi, utom kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som tillhör gruppen lymfom. Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av denna patientgrupp i västra sjukvårdsregionen.

Läs mer om arbetet i regionala vårdprocessen för leukemi under rubriken "Regionspecifikt innehåll" på webbsidan om Akut lymfatisk leukemi (ALL).