Till regionspecifikt innehåll

Kronisk myeloisk leukemi

I Sverige insjuknar varje år cirka 90 personer i KML. Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket ovanlig hos barn. Medianålder vid insjuknande är 60 år. 

Femårsöverlevnaden är 86 procent bland män och 90 procent bland kvinnor.

KML indelas i tre sjukdomsfaser, kronisk fas, accelererad fas och blastfas (blastkris). Vid diagnos är cirka 93 procent i den kroniska fasen och sju procent får de avancerade och mer svårbehandlade formerna av sjukdomen.

KML kan i de flesta fall behandlas framgångsrikt med läkemedel i tablettform, så kallade tyrosinkinashämmare. Prognosen vid KML har sedan introduktionen av imatinib och andra tyrosinkinashämmare kraftigt förbättrats. 

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Blodcancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp samt ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom blodcancer.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk