MENY

Gällande vårdförlopp akut leukemi

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-10-30.

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Misstanke

Följande fynd utan rimlig förklaring ska föranleda misstanke (enskilt eller tillsammans):

 • nytillkommen trötthet och allmän sjukdomskänsla
 • blåmärken eller blödningstendens 
 • infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (mer än 2 veckor).

 

Misstanke ska föranleda snar kontroll av

 • blodstatus och differentialräkning av vita blodkroppar
 • fysikalisk status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
 • om patienten har blödningssymtom: koagulationsprover.

Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • omogna vita blodkroppar i perifert blod (t.ex. blaster eller promyelocyter)
 • anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni utan annan förklaring
 • avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus.

Observera: Vid påverkat allmäntillstånd eller alarmerande provsvar ska hematologjour eller motsvarande kontaktas omedelbart för akut bedömning. 

Remiss till utredning vid välgrundad misstanke

Den mottagande enheten ska kontaktas per telefon i samband med att välgrundad misstanke uppstår. Vid påverkat allmäntillstånd och alarmerande provsvar ska hematologjour eller motsvarande kontaktas även utanför kontorstid för akut bedömning.

Remissen ska innehålla

 • anamnes, ange särskilt

  • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • företagen utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer

 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Kommunikation och delaktighet

Den som remitterar till utredning (vid välgrundad misstanke) ska informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer

 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen

 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon

 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.