Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister akut lymfatisk leukemi

Det tidigare akutleukemiregistret, som innefattade patienter med både akut myeloisk och lymfatisk leukemi, initierades av Svensk förening för Hematologi. Akutleukemiregistret har samlat in data om alla patienter med akut leukemi som diagnostiserats från 1997 till och med 2006. 

I och med övergången till det nätbaserade INCA-systemet har registren för akut myeloisk leukemi och akut lymfatisk leukemi delats upp. I det nybildade ALL-registret utökades rapporteringen till att omfatta faktorer som påverkar riskgruppering och uppgifter om given behandling. Med hjälp av den förbättrade registreringen kommer utvärdering av Nationella riktlinjer för utredning och behandling att underlättas.

Kvalitetsindikatorer 

  • Andel patienter registrerade i INCA inom 3 respektive 12 månader efter diagnos, målvärden: > 70% respektive > 95%
  • Andel patienter med kurativ behandlingsintention med cytogenetisk analys vid diagnos. Målvärde 100%
  • Andel patienter med kurativ behandlingsintention år som överlever 30 dagar efter diagnos. Målvärde >95%

Utvecklingsprojekt

En revidering av registrets variabler pågår för värdering av tid från diagnos till behandlingsstart. Uppgifter om planerad behandling och orsaker till behandlingsavbrott och förbättrad registrering av MRD förväntas ges väsentlig information som kan bidra till fortsatt utveckling av ALL-behandlingen. Registrering av patientrapporterade mått startade år 2014.

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region och årtal. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport ALL, INCA 

Rapporter

ALL Rapport 7 2023 diagnosår 1997-2022 (pdf)

ALL Rapport 6, 2022 diagnosår 1997-2021 (pdf)

 

 

 

PROM/PREM

Patientbroschyr PROM (pdf)

Det nationella kvalitetsregistret för ALL startade 1997. Regionalt cancercentrum Syd ansvarar för registret.