Konsultteam för palliativ vård av barn och unga

I södra sjukvårdsregionen finns ett konsultteam som erbjuder rådgivning, handledning och utbildning till vård- och omsorgspersonal. Ett tiotal yrkeskategorier med olika erfarenheter av palliativ vård finns representerade i konsultteamet som utgår från barnsjukvården vid Skånes universitetssjukhus.

palliativt konsluttteam barn ssvr 2022_cropped.jpgStöd åt all vårdpersonal som möter barn med palliativa behov

”Sjukhusbaserat Multiprofessionellt Konsultteam Palliativ Vård av Barn” är ett pågående projekt som vänder sig till alla som möter barn och ungdomar med palliativa vårdbehov i Södra sjukvårdsregionen.

I teamet ingår följande professioner; barnonkolog, smärt- narkosläkare, intensivvårdssjuksköterska, konsultsjuksköterska, psykolog, kurator, dietist, specialpedagog, sjukhuspräst, syskonstödjare, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Teamet arbetar utifrån WHO:s definition av palliativ vård där livskvalitet lyfts fram som ett övergripande mål. Utgångspunkt är de behov, såväl fysiska, psykiska sociala som existentiella,  patienter och familjer ställs inför vid livsbegränsande sjukdom. Hörnstenar i verksamheten är samarbete, symtomlindring, kommunikation/relation och stöd till närstående.

Medlemmar i Palliativa konsultteamet

Annika Bredfelt (fysioterapeut)
Olof Bråliden (sjukhuspräst)
Charlotte Castor (barnsjuksköterska, forskare)
Besa Hajzeri (kurator)
Evelina Hellström (undersköterska, syskonstödjare) 
Åsa Gruvberger (intensivvårdssjuksköterska)
Maria Lundberg (sjukhuspräst)
Marlene Malm (specialpedagog) 
Mikael Nilsson (dietist) 
Henriette Nygren (smärtläkare, anestesiläkare)
Jennie Stigmar (konsultsjuksköterska)
Helena Svenson (arbetsterapeut)
Lena Wenhov (psykolog)
Joakim Wille (barnonkolog) 

Kontakt

Telefon: 046-17 25 73 
0724-634883 (SMS)                                                                                                Telefonen avlyssnas kontorstid alla vardagar.

Mailadress: Konsultteam.palliativvardbarn@skane.se