Samverkan mellan discipliner och professioner

Processoptimering av regionala multidisciplinära konferenser (MDK)

Nuläge

En multidisciplinär konferens, MDK, är ett avgörande moment i patientens process då utvalda experter samlas för att enas om en individualiserad behandlingsrekommendation. I dag är MDK mycket resurskrävande på grund av brist på struktur och teknik som underlättar arbetet. Evidens finns för att MDK förbättrar patientens behandlingsresultat. MDK ökar därför kontinuerligt eftersom allt fler nationella riktlinjer och vårdprogram har MDK som ett absolut krav.

Om projektet

Syftet är att optimera processen för MDK för att minska tiden till behandlingsstart, minska patientens oro och att frigöra tid för redan hårt belastade experter så att fler patienter kan bedömas multidisciplinärt.

Lösning 

Lösningen möjliggör att rätt expert kan delta i MDK oavsett geografi eller organisation samt innefattar mallar som säkerställer att relevant patientdata är tillgänglig vid MDK. Den förenklar sammanställning och distribution av behandlingsrekommendationen. Införandet av nya, mer strukturerade arbetssätt kommer att innebära att läkare, kontaktsjuksköterskor och sekreterare avlastas både före, under och efter en MDK. Detta uppnås genom att:

  • Implementera en ny arbetsprocess för MDK.
  • Ta fram beskrivning av en ny roll, en MDK-koordinator.
  • Anpassa informationshanteringssystem som stödjer processen.

Lösningen kan även stödja andra former av samverkan mellan olika parter som har behov av att samlas i patientens process, utan att behöva förflytta sig.

Samverkan mellan discipliner/professioner, lokalt och på distans

Säker strukturerad samverkan kring patientdata, i skrift, bild och dialog i realtid.
Illustration på samverkan mellan discipliner/professioner  lokalt eller på distans