Kunskapsteam cancer i primärvården - CaPrim

CaPrim startade i mars 2017 på uppdrag av Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland och är en länk mellan primärvård och sekundärvård i det pågående arbetet med att förbättra canceromhändertagandet i region Stockholm

Primärvårdens betydelse vid tidig upptäckt av cancer är helt avgörande. Socialstyrelsens kartläggning av cancervården 2018 visade att majoriteten av alla som får en cancerdiagnos startar sin utredning i primärvården.

Symtom som kan bero på cancer är vanliga i befolkningen men de flesta som söker i primärvården med sådana symtom har inte cancer. Den stora utmaningen för primärvården är därför att identifiera de förhållandevis få patienter som har cancer. Detta kräver kompetens vilket i sin tur förutsätter kontinuerlig fortbildning som är anpassad till primärvården. Därtill behövs även ökad kunskap om hur patienter med cancer presenterar sina symtom i primärvården då sådan kunskap till stor del saknas.

Canceröverlevnaden i Sverige är hög vid internationell jämförelse. Detta i kombination med en åldrande befolkning leder till ett ökat antal patienter som lever med och efter sin cancer. Primärvården kommer därför att behöva ha en allt större roll i cancervården.

En strategi som rönt stor framgång är att ha ett multiprofessionellt team på Akademiskt primärvårdscentrum med personer som är kliniskt verksamma inom primärvården och som aktivt arbetar med primärvårdens nutida och framtida uppdrag relaterat till cancer.

Via CaPrim nås de drygt 200 husläkarmottagningar/vårdcentraler som finns inom Stockholm.

2019 tilldelades CaPrim Gyllene Äpplet, Region Stockholms pris för initiativ som inneburit utveckling för både individ och verksamhet.

Målet med CaPrim är att:

  • etablera ett nätverk för cancer i primärvården och att sprida information om detta
  • öka kunskapen om cancerutredning och cancervård i primärvården
  • förbättra omhändertagandet av patienterna.