Arbetssätt kring vårdförlopp på Kliniken för patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Här finns information om processarbetet för Kliniken för patologi och cytologi på Karolinska samt hur kliniken har organiserat sig med vilka enheter som gör vilka prover och vilka som är ansvariga för ett organområde.

 1. Akut myeloisk leukemi, AML
 2. Bröstcancer
 3. Cancer i urinblåsa
 4. Cancer i övre gastro
 5. Cancer utan känd primärtumör, CUP
 6. Huvud- och halscancer
 7. Lungcancer
 8. Lymfom
 9. Tarmcancer
 10. Prostatacancer

Kliniken för Patologi och Cytologi har beslutat att varje standardiserat vårdförlopp i cancervården ska ledas av en patolog som tillika är områdesansvarig för motsvarande organgrupp.

Områdesansvarig ska tillsammans med sina seniora kollegor inom kliniken arbeta fram instruktioner som beskriver det material som patologer behöver för att kunna leverera ett korrekt svar till remitterande kliniker. Områdesansvarig ska vid framtagandet av instruktionen tänka på att materialet om möjligt ska lämpa sig för att scannas in och besvaras digitalt. Detta innebär att samtliga enheter inom Kliniken ska leverera samma typ av material till bedömning. Detta utifrån antal glas, antal snitt per glas och nivåer, samt om nödvändigt uppmätt nivåskillnad mellan snitten.

Om områdesansvarig anser att det krävs specifika färgningar för att leverera ett fullgott svar ska även detta anges i instruktionen.

Process för att arbeta fram labdirektiv på Kliniken för patologi och cytologi

 1. Beslut om standardiserade vårdförlopp
  Regionalt cancercentrum i samverkan beslutar vilka förlopp som införs och när de införs. Dessa beslut är gemensamma för alla landsting.

 2. Beslut om områdesansvarig patolog
  Operativa ledningsgruppen på Kliniken för patologi och cytologi beslutar om vem som är områdesansvarig och ansvarig för förloppet. I normalfallet är denna person redan utsedd.

 3. Ta fram ett labdirektiv
  Områdesansvarig tar i samarbete med de kollegor som har insikt i ämnet fram ett labdirektiv som används gemensamt över kliniken för de remisser som är märka som SVF-remisser.

 4. Beslut om labdirektiv
  Operativ ledningsgrupp på Kliniken för patologi och cytologi beslutar att direktivet ska införas över samtliga enheter på kliniken. Om oklarheter föreligger ska direktivet återremitteras till områdesansvarig för nytt förslag.

 5. Införande av labdirektiv
  När direktivet är fastlaget av operativ ledningsgrupp inleder kvalitetsansvarig arbetet med att införa direktivet på de olika enheterna enligt gängse rutiner för kvalitetsdokument.

 6. Implementering på enheter och uppföljning
  Enhetscheferna är ansvariga för att direktiven implementeras på enheterna och för kontroll att de följs.

Organområden och ansvar på Kliniken för patologi och cytologi

Varje organområde har en egen ansvarig patolog. Här kan du se hur arbetet är fördelat kring de standardiserade vårdförloppen.

Akut myeloisk leukemi, AML

Enheter som hanterar patologiprov: Solna och Huddinge
Materialunderlag: Benmärg och blod
Löptid: 3 dagar
Kommentar: Behandling startar inom 3 dagar från läkarbesök. I vissa fall ska även genetiska analyser hinna ske.
Ansvarig patolog: Leoni Saft
Gällande SVF kod vid registrering: SVAML

Bröstcancer

Enheter som hanterar patologiprov: Solna, Södersjukhuset och Unilabs
Materialunderlag: Biopsi Löptid: mindre än 7 dagar Kommentar: Gäller oavsett om tilläggsbeställning sker från CMA (Er,PR, HER-2 samt Ki67). MDK sker på dag 7. 
Materialunderlag: Operationspreparat Löptid: mindre än 14 dagar Kommentar: MDK sker på dag 14.
Ansvarig patolog: Sten Stemme
Gällande SVF kod vid registrering: SVBRÖ

Cancer i urinblåsa

Enheter som hanterar patologiprov: Samtliga enheter vid Karolinska samt Unilabs och Aleris Medilab
Materialunderlag: Biopsi Löptid: 3dagar
Materialunderlag: Reskektat (Turb) Löptid: 4 dagar Kommentar: MDKsker 3 dagar efter Padsvar.
Ansvarig patolog: Birgitta Sundelin von Feilitzen
Gällande SVF kod vid registrering: SVURO

Cancer i övre gastro

Övtre gastro har delats upp i fyra separata flöden, matstrupe- och magsäckscancer, bukspottskörtelcancer, cancer i gallblåsa och lever.
Enheter som hanterar patologiprov: Samtliga
Materialunderlag: Biopsi Löptid: 3 dagar
Ansvarig patolog: Attila Szarkos
Gällande SVF kod vid registrering: SVÖGI

Cancer utan känd primärtumör, CUP

Gruppen cancer utan känd primärtumör, kommer troligen inte att hanteras som en separat flöde inom patologin. Patienterna hanteras inom Diagnostiskt Centrum på Södertälje Sjukhus
Materialunderlag: Biopsier Löptid: mindre än 7 dagar
Kommentar: MDK sker 7 dagar efter provtagning 
Ansvarig patolog: ej bestämt
Gällande SVF kod vid registrering: SVCUP

Huvud- och halscancer

Enheter som hanterar patologiprov: Öron Näsa Hals mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna är så kallad filterfunktion. Det innebär att samtliga misstankar om cancer ska remitteras dit. 
Materialunderlag: Biopsi och cytologi Löptid: 3 dagar
Ansvarig patolog: ej bestämt
Gällande SVF kod vid registrering: SVHH

Lungcancer

Enheter som hanterar patologiprov: Solna, Huddinge och Danderyd
Materialunderlag: Biopsier Löptid: mindre än 4 dagar
Kommentar: MDK sker senaste på dag 21. Biopsitagning senast dag 17.
Ansvarig patolog: Cristian Ortiz Villalón
Gällande SVF kod vid registrering: SVLUN

Lymfom

Enheter som hanterar patologiprov: Solna och Huddinge
Materialunderlag: Flödescytometri Löptid: 1 dag
Materialunderlag: Biopsier Löptid: mindre än 4 dagar
Materialunderlag: Benmärg Löptid: mindre än 5 dagar
Kommentar: MDK sker senaste på dag 10.
Ansvarig patolog: Monika Klimkowska
Gällande SVF kod vid registrering: SVLYM

Malignt melanom

När det gäller melanom behöver patologen lämna ett slutsvar för att rätt behandling kan starta.

Enheter som hanterar patologiprov: Samtliga
Materialunderlag: Alla material 
Löptid: mindre än 14 dagar
Kommentar: MDK sker 7 dagar efter provtagning 
Ansvarig patolog: Britta Krynitz
Gällande SVF kod vid registrering: SVHUD

Tarmcancer

Enheter som hanterar patologiprov: Unilabs och Huddinge
Materialunderlag: Biopsier Löptid: mindre än 4 dagar
Materialunderlag: Operationspreparat Löptid: mindre än 14 dagar
Materialunderlag: Benmärg Löptid: mindre än 5 dagar
Ansvarig patolog: Jayant Shetye
Gällande SVF kod vid registrering: SVTJÄ

Prostatacancer

Enheter som hanterar patologiprov: Samtliga
Materialunderlag: Biopsier Löptid: mindre än 11 dagar
Kommentar: MDK sker på dag 14.
Ansvarig patolog: Claes Lindh
Gällande SVF kod vid registrering: SVPRO