Regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi

Regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi ska möta behovet av kompetens, resurser och forskning med fler ST-tjänster och förändrade arbetssätt.

Mikroskop, fotograf Sune FridellDen medicinska utvecklingen ställer ökade krav på avancerad cancerdiagnostik och stöd för behandling. Regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi ska bidra till en jämlik, patientsäker och effektiv vård med kortare väntetider i cancervården. Ytterligare åtta ST-tjänster inom patologi ska inrättas.

Målet med det regionala samarbetet är en säkerställd kompetensförsörjning, bättre användning av resurser och utökad forskning och utveckling. Centret ska bland annat samarbeta med RCC Stockholm - Gotland i arbetet med att utveckla de olika vårdprocesserna. 

Uppdrag

Regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi ska:

  • Samordna regionens arbete med att utveckla en lättillgänglig och avancerad diagnostisk service
  • Bilda nätverk för att bättre tillvarata den samlade kompetensen regionalt med hjälp av digitalt stöd
  • Säkerställa tillgången på 30 stycken ST-tjänster för patologer årligen mot nuvarande 22 i samarbete med alla laboratorieverksamheter
  • Verka för task-shifting, det vill säga att vissa uppgifter utförs av andra kompetenser än brukligt
  • Fungera som kunskapsbank och driva forskning, utveckling och utbildning inom diagnostisk service samt verka för ökat antal kvalitativa obduktioner

Ett sexårigt projekt

Det regionala kunskapscentret är ett sexårigt projekt med start sommaren 2015 och kan fungera som modell för andra bristspecialiteter inom sjukvården. Centret ska verka på uppdrag av Stockholms läns landsting och drivas av Karolinska Universitetslaboratoriet samt samverka med övriga laboratorieleverantörer.

Bakgrund

Idag råder det stor brist på patologer och cytologer som kan utföra detta arbete. Det innebär bland annat risk för förseningar av diagnos och behandling av cancersjukdomar. Det råder även brist på andra kompetenser som exempelvis biomedicinska analytiker och obduktionstekniker. Regeringens satsning på kortare väntetider inom cancervården med standardiserade vårdförlopp ställer också högre krav på snabba svar från patologer och cytologer.