Kvalitetsförbättringsarbete inom endoskopi

För att öka möjligheten till den snabba handläggningen har endoskopienheter och RCC Stockholm Gotland startat ett projekt för att utveckla endoskopivården i länet.

Projektets uppdrag är även att arbeta med kvalitetsförbättring som till exempel standardisering, uppföljning och kompetensutveckling.

Det finns också ett uttalat behov av ett rikstäckande enhetligt synsätt på registrering och mätning av kvalitetsindikatorer i samband med endoskopi. Erfarenheter från det regionala projektet kan bidra till utveckling på nationell nivå.

Syftet med projektet

  • Kartlägga och förstå flöden och volymer kopplade till koloskopi för vårdförlopp tarmcancer
  • Kvalitetssäkra remitteringen
  • Skapa nätverk för samtliga endoskopienheter i länet för utvecklingsarbete
  • Bidra till ökad delaktighet och flexibilitet för patienterna
  • Förbättra kvaliteten på koloskopier

Tidplan

Projektet startade i slutet av 2016 och ska hålla på i två år. Delredovisningar kommer att ske löpande.

Projektorganisation

Projektägare

Ralf Segersvärd, tf verksamhetschef Gastrocentrum Karolinska Universitetssjukhuset

Styrgrupp

Annika Sjövall, processägare RCC (representant RCC)
Michael Wedén, överläkare Södersjukhuset (representant akutsjukhus)
Peter Thelin Schmidt, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset (representant universitetssjukhus)
Rein Seensalu, verksamhetschef Sophiahemmet (representant privat vårdgivare)

Projektgrupp

Anna Orbe, apotekare och verksamhetsutvecklare, konsult Decigo
Henrik Strand, sjuksköterska och ekonom, konsult Decigo
Kerstin Gebart, sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset

Referensgrupp

Mag- och tarmrådet
RCC:s patientreferensgrupp för tarmcancer informeras löpande om projektet.

Slutrapport Projektet SVF kolorektalcancer