Till regionspecifikt innehåll

Vårdprocesser inom cancervården

En vårdprocess eller patientprocess beskriver patientens väg genom vården, från att patienten söker kontakt med cancervården, får diagnos, behandling och rehabilitering, eller palliativ vård.

En central uppgift för regionala cancercentrum är att leda och samordna arbetet med att utveckla och effektivisera vårdprocesserna ur patientens perspektiv och arbeta för att korta väntetiderna.

Utvecklingsarbete med vårdprocesser pågår i samtliga regioner. Arbetet drivs av regionala och lokala processledare/processägare. Uppdraget är att kartlägga vårdprocesserna och ta fram underlag för förbättringsarbete.

Införandet av standardiserade vårdförlopp har satt fokus på arbetet och givit förutsättningar för att förbättra hela vårdförloppet, såväl vad avser innehåll som ledtider. Införandet av standardiserade vårdförlopp har därmed bidragit till en mer jämlik vård.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Vårdprocesser i Mellansverige

För information om de sjukvårdsregionala vårdprocesserna i Sjukvårdsregion Mellansverige, kontakta processledaren för respektive diagnos.

Processledare i RCC Norr

För vårdprocesser inom cancervården har RCC Norr utsett sjukvårdsregionala processledare. Processledarna arbetar 10–50 procent av sin arbetstid med uppdraget och har en central roll i att driva förbättringsarbetet inom olika vårdprocesser i norra sjukvårdsregionen. Varje processledare leder en sjukvårdsregional arbetsgrupp.

Sjukvårdsregionala processledare i RCC Norr

Processledarnas uppdrag i RCC Stockholm Gotland

Processledarna ska medverka till väl sammanhållna processer med patientens perspektiv i fokus och att i sitt arbete bidra till den regionala cancerplanens mål och förankring i vården.

Processledarna har ansvar och befogenhet att leda arbetet tvärprofessionellt på regional nivå inom patientprocessens alla delar, vilket omfattar: förebyggande arbete, utredning, behandling, rehabilitering och palliativ vård.

I uppdraget som regional processledare ingår också att etablera, hålla ihop och koordinera nätverket av lokala processledare eller motsvarande samt att ha kontinuerlig kontakt med olika grupper och kompetenser som medverkar till en bättre patientprocess, exempelvis grupper som arbetar med vårdprogram och kvalitetsregister samt patient- och närståendeföreträdare. Uppdragen genomförs på deltid.

Processledarnas uppdrag i RCC Syd

Processledarnas ska medverka till väl sammanhållna processer med patientens perspektiv i fokus och att i sitt arbete bidra till den regionala cancerplanens mål och förankring i vården. 

Processledarna har ansvar och befogenhet att leda arbetet tvärprofessionellt på regional nivå inom patientprocessens alla delar: förebyggande arbete, utredning, behandling, rehabilitering och palliativ vård. 

I uppdraget som regional processledare ingår också att etablera, hålla ihop och koordinera nätverket av lokala processledare eller motsvarande, samt att ha kontinuerlig kontakt med olika grupper och kompetenser som medverkar till en bättre patientprocess, exempelvis grupper som arbetar med vårdprogram och kvalitetsregister men också andra grupper som arbetsterapi. 

Lokal patientprocessledare (LPPL) har ett uppdrag som utgår från förvaltningschef eller motsvarande. LPPL-uppdraget innebär att leda ett lokalt patientprocessteam och tillsammans med teamet kartlägga den lokala patientprocessen och kontinuerligt bedriva förbättringsarbete för att optimera den.

Mall för uppdrag till lokala processledare (LPPL)

Relaterat material

patprocess

 

Utvecklingscentrum har skapat en rapport som presenterar konceptet patientprocessorienterad vård och ett konkret sätt att arbeta patientprocessorienterat. Du finner hela rapporten här.

 

 

Utvecklingskraft inom cancervården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet

Rapporten "Utvecklingskraft inom cancervården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet", som är författad av professor Anders Anell, KEFU samt Ekonomihögskolan, Lunds universitet, diskuterar vägval i relation till ansvarsutkräving kopplad till kvalitetsindikatorer. Rapporten är av intresse för linjechefer och medarbetare i kvalitetsorganisationen. Du finner rapporten här.

 

Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionalt cancercentrum sydöst driver i dagsläget ett antal diagnosspecifika vårdprocesser som gäller för Sydöstra sjukvårdsregionen. Detta med hjälp av olika processledare. Inom RCC Sydöst finns tre processamordnare anställda, som delar på uppdraget att stötta processledarna

Uppdraget som sjukvårdsregional processledare innebär att arbeta för en mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård i enlighet med Sydöstra sjukvårdsregionens sex patientlöften och nationella kriterier. Målsättningen är att uppnå en god cancervård i hela sjukvårdsregionen.

Våra sjukvårdsregionala processledare

Uppdraget som sjukvårdsregional processledare i sydöst

Sex löften till invånare i Sydöstra sjukvårdsregionen

 

Kontakt

Jessica Eriksson

regional processamordnare

Region Kalmar län

 

Anethe Malmblad

regional processamordnare

RCC Sydöst

Mirjam Våtz

regional processamordnare

Region Jönköpings län

Regionala vårdprocesser 

I Västra sjukvårdsregionen finns ett trettiotal diagnosspecifika vårdprocesser. 
Läs mer om det regionala vårdprocessarbetet här.