Cancerplan 2020 huvud- och halscancer

Strax under 400 patienter drabbas av Huvud-och halscancer i Stockholm-Gotland regionen. Det sker en ökning av antalet fall med cirka 3 procent per år. Cancer i mellansvalget står för den största ökningen, de flesta orsakade av HPV-virus.

Utredning av Huvud- och halscancer har i SLL koncentrerats till en enhet, NKS, medan patienter från Gotland utreds på Visby lasarett. Onkologisk behandling sker på NKS för hela regionen. Viss kirurgisk behandling sker på Visby lasarett. För patienter i SLL sker all kirurgisk behandling på NKS, liksom mer avancerad kirurgisk behandling av patienter från Gotland.

Hittills har Huvud-och halscancerprocessen Stockholm Gotland slutfört eller startat följande:

  • Initierat och infört Min Vårdplan Huvud- och halscancer som bildat modell för den nationella versionen av Min vårdplan.
  • Infört digital version av Min Vårdplan Huvud- och halscancer.
  • Initierat och infört profilerade Huvud-och halscancerveckor inom specialiserad cancerrehabilitering sluten vård.
  • Arbete med att optimera flödet och den rehabilitering som startar vid behandlingsstart, regelbundna möten med hälsoprofessioner och påbörjat implementering av ”Hälsoskattning” för att bedöma rehabiliteringsbehov.

2020 fokuseras arbetet på följande prioriteringar i den regionala cancerplanen:

1:1 Ökad kunskap om riskfaktorer för cancer och levnadsvanor
Två kontaktsjuksköterskor har utbildats i rökavvänjning och arbetar med att forma och strukturera sjuksköterskeledd mottagning för patienter som önskar hjälp att sluta röka. Planer finns att starta ytterligare mottagning och samtal pågår med andra instanser som är aktiva i dessa frågor utanför sjukhuset. Fortsatt arbete med att implementera de nationellt framtagna evidensbaserade livsstilsråd som finns.

2:1:1 Allmän HPV-vaccination för pojkar ska införas
En ökning sker av HPV-inducerad cancer i mellansvalget. Cirka två tredjedelar av de drabbade är män. Frågan har drivits och fortsätter att drivas för införande av vaccination även för pojkar.

2:2 Öka andelen cancerfall som upptäcks i tidigt stadium

4:3:1 Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim”