Patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp (SVF)

För att ta reda på patienternas upplevelser av att utredas enligt standardiserade vårdförlopp (SVF) får patienten en enkät sex till tio veckor efter avslutad utredning. Både patienter som fått ett cancerbesked och de som avslutat SVF av någon annan orsak får enkäten.

Statistiken är baserad på svaren i de så kallade PREM-enkäterna. PREM står för Patient Reported Experience Measures, som på svenska kallas patientrapporterade erfarenhetsmått. Under 2022 är utskicken av enkäterna återigen obligatoriska för regionerna efter att ha varit valfria under 2020-2021.

Med muspekaren ovanför (eller med ett klick på) en stapel i diagrammet visas detaljerad data.

Dimensionspoäng per dimension

Så är statistiken uppbyggd

Periodfiltren 2018-2021 innehåller resultat för de enkäter som skickats och besvarats under hela året. För 2022 finns data för första halvåret.

Antalet enkäter som skickas ut varierar med antal deltagande regioner, men ligger mellan 32 000 och 58 000 st.  Svarsfrekvensen ligger på mellan 56 och 59 procent.

Periodfiltret för 2020–2021 innehåller enbart data för de 13 regioner som deltog i mätningen.

Nitton av enkätens 33 frågor är indelade i sju dimensioner. Patienten besvarar frågorna genom att välja ett svarsalternativ, oftast på en skala från 1 till 5, där 1 är sämst och 5 bäst. I diagrammet redovisas en medelpoäng för frågorna inom respektive dimension.

Att notera om diagrammet

  • För en del kombinationer av region och vårdförlopp är patientunderlaget litet. För att data ska kunna visas krävs 30 svar eller mer.
  • Patienter med cancerdiagnos omfattar de patienter som under utredningen har diagnostiserats med cancer. För majoriteten av patienterna som utreds enligt standardiserat vårdförlopp leder utredningen till att misstanken om cancer kan avskrivas. Dessa patienter redovisas som Patienter utan cancerdiagnos.
  • Metoden att sortera in frågor och svar i sju dimensioner är gemensam för alla mätningar som görs enligt metoden för nationell patientenkät. Flera av frågorna i PREM-enkäten är unika för SVF-uppföljningen. De flesta av de frågorna är också insorterade i de sju dimensionerna.

Se frågor som ingår i respektive dimension i SVF-enkäten

Du kan läsa om dimensioner och Nationell patientenkät via länkarna under rubriken Om Nationell patientenkät.

Så svarar patienterna 2022

Patienternas helhetsintryck av sin kontakt med vården får bedömas som gott. Som framgår av diagrammet har 87 % av samtliga svarande uppgett att de fått sitt aktuella behov av vård tillgodosett men det skiljer sig mellan de som mottagit ett cancerbesked (92 %) och de som visat sig inte ha cancer (82 %).

Dimensionen respekt och bemötande uppvisar också höga siffror med ett dimensionsvärde på 93. Här finns det ingen skillnad mellan kvinnor och män. En marginell skillnad finns mellan de som avslutat SVF med en cancerdiagnos (95) och de som fått andra utredningssvar (92). Detta är även den dimension som varierar minst mellan olika vårdförlopp.

De patienter som mottagit ett cancerbesked och startat sin första behandling är mer nöjda med utredningsförloppet än de patienter vars utredning visat att misstanken om cancer kunnat avskrivas. Detta gäller för samtliga dimensioner, men med endast marginell skillnad för tillgänglighet och respekt och bemötande.

Den dimension där svaren för olika vårdförlopp skiljer sig åt mest är tillgänglighet, där individer som utretts för AML är mest nöjda.

Viss variation förekommer även mellan regioner. Att få en individuell vårdplan under utredningen är t.ex. vanligast i Stockholm och Västmanland. Stockholm är också den region där flest patienter rapporterar att de fått en kontaktsjuksköterska, följt av region Uppsala.

En jämförelse mellan kvartal 1 och 2 år 2019 med samma kvartal år 2022 visar en liten förbättring av resultaten inom dimensionerna emotionellt stöd samt delaktighet och involvering. För övriga dimensioner ligger resultaten på ungefär samma nivå.

Under pandemin har en lägre andel patienter uppmanats att ta med en anhörig till diagnosbeskedet. Stödet till anhöriga har även minskat något medan stödet till patienter förbättrats. Tillgängligheten under pandemin bedöms som god av patienterna. Värt att notera är dock att enkäten endast skickats ut till individer som besökt vården. De patienter som avstått finns inte med i underlaget.

Detaljerad redovisning av svaren på alla frågor, Nationell Patientenkät

Lite bättre hela tiden

Enkätsvaren visar även att patienternas upplevelser av SVF kontinuerligt förbättrats. Både det emotionella stödet och möjligheten att vara delaktig i den omfattning man själv önskar har ökat för varje år sedan 2018. Förbättringar ses inom de flesta dimensioner.

Det finns dock forfarande möjlighet till ytterligare förbättringar. Medan 95 % av patienterna som fick en cancerdiagnos blivit informerade om att de utretts för symtom som möjligen kan bero på cancer var motsvarande siffra för dem som inte fått en cancerdiagnos 77 %. Av de telefonsamtal som kommer in angående enkäten framgår att vården kan bli tydligare med att patienten utreds för symtom som möjligen kan bero på cancer, men även här har förbättringar skett.

Varför en undersökning om patienternas upplevelser?

Standardiserade vårdförlopp inom cancervården syftar till att förbättra tillgängligheten, korta väntetiderna samt öka patienternas delaktighet och nöjdhet. Uppföljning av patienternas upplevelse av vården när det gäller väntetider, samordning och information ingår därför som en viktig del i det arbetet.

Information om enkäten till patient

Patienter som träffar en kontaktsjuksköterska och/eller koordinator får information om att de kan komma att få en enkät. Vid det mötet finns möjlighet att ställa frågor. När enkäten skickas till patienten finns mer information i ett följebrev.

Förhandsinformation om enkäten, att använda i verksamheten, utformas av varje enskild region. Det finns dock ett nationellt framtaget tryckbart vykort att använda för detta ändamål för de som önskar använda det.

Vykort för att förhandsinformera patienter om PREM-enkäten (pdf, nytt fönster)