Hantering av personuppgifter vid prostatacancertestning

För att genomföra organiserad prostatatestning behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som bland annat namn, personnummer, adress, uppgifter om din utredning, provresultat och diagnos. Syftet med att använda personuppgifterna är att säkerställa din utredning samt för utvärdering och förbättring av organiserad prostatacancertestning.

Varifrån hämtas mina personuppgifter?

Vi har fått dina uppgifter från folkbokföringsregistret, din patientjournal och uppgifter som du själv lämnat i samband med din undersökning.

För vilka ändamål behandlas mina personuppgifter?

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att Västra Götalandsregionen ska kunna utföra en uppgift allmänt intresse enligt EU:s dataskyddsförordning (artikel 6.1 e GDPR). Uppgifter om hälsa som är en känslig personuppgift får hanteras när det är nödvändigt för att tillhandahålla hälso- och sjukvård (artikel 9.2 h). Patientdatalagen (SFS 2008:355) gäller när personuppgifter behandlas om dig inom hälso- och sjukvården. Enligt svensk lagstiftning är myndigheter även skyldiga att spara personuppgifter som förekommer i myndighetens allmänna handlingar. Regler om detta finns i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, den svenska dataskyddslagen och arkivlagen. Det är tillåtet att behandla personuppgifter enligt GDPR när det är nödvändigt för arkivändamål av allmänt intresse (artikel 9.2 j).

Dina uppgifter kommer att sparas så länge som nödvändigt för din vård och lagras därefter för arkivändamål. Uppgifter om din hälsa omfattas av sekretess.

För att kunna genomföra organiserad prostatacancertestning använder vi oss av personuppgiftsbiträden. Proverna från PSA-provtagningen skickas till en extern aktör för analys. Brev med information och erbjudande om prostatacancertestning samt brev med utredningsresultat hanteras av en extern aktör för tryck och distribution. För justeringar i IT-kallelsesystem för organiserad prostatacancertestning används extern aktör. Dina personuppgifter kan även komma att delas med tredje part om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att överföras till något land utanför EU/EES utan att du fått särskild information om det.

Dina uppgifter kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Forskningsprojekt kan komma att bedrivas utifrån organiserad prostatacancertestning och dina personuppgifter kan därför komma att användas för forskningssyfte. All forskning med anknytning till organiserad prostatacancertestning genomförs först efter godkännande av Etikprövningsmyndigheten. För mer information om pågående forskningsprojekt, kontakta kansliet för organiserad prostatacancertestning: opt-kansli@rccvast.se.

Under hösten 2020 kommer en enkätstudie att göras. Syftet med studien är att få kunskap om hur det utskickade informationsbrevet förstås. Enkäten skickas slumpmässigt ut till utvalda män i Västra Götaland och Skåne. Vissa män kommer även få en fråga om att bli intervjuad om hur vissa begrepp som finns i informationsbrevet uppfattats. Intervjuerna sker över telefon. Informationsbrevet kommer utifrån studiens resultat att göras om så att informationen i brevet förstås bättre.

Forskningshuvudman är Västra Götalandsregionen med övrig forskningshuvudman Region Skåne.

Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

Inom Västra Götalandsregionen är varje nämnd och styrelse ytterst personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom respektive verksamhet. Personuppgiftsansvarig för organiserad prostatacancertestning är styrelsen för Närhälsan eller respektive sjukhussjukhus där du får din undersökning eller behandling. Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse är personuppgiftsansvarig för åtgärder som leder till vidare utredning samt för de uppgifter som inhämtats för att erbjuda dig organiserad prostatacancertestning. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du vända dig till kansliet för organiserad prostatacancertestning antingen via mail opt-kansli@rccvast.se eller via telefon 010-441 28 38.

Vilka rättigheter har jag enligt GDPR?

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta dataskyddsombud via 

Dataskyddsombud, Västra Götalandsregionen

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.