Hantering av personuppgifter vid prostatacancertestning

För att samordna processen för organiserad prostatatestning behöver Kansliet för organiserad prostatacancertestning (OPT-kansliet) samla in, behandla och spara personuppgifter om dig, så som bland annat namn, personnummer, adress, uppgifter om din utredning, provresultat och diagnos.

Ändamål och rättslig grund

Syftet med att behandla dina personuppgifter är att säkerställa och samordna din prostatacancertestning och vid behov fortsatt utredning, samt för utvärdering och förbättring av organiserad prostatacancertestning.
Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändigt för att fullgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse på hälso- och sjukvårdsområdet (dataskyddsförordningens artikel 6.1 e och 9.2 h). Behandlingen av personuppgifter i hälso- och sjukvården regleras också av patientdatalagen.

Varifrån hämtas mina personuppgifter?

Vi inhämtar dina uppgifter från folkbokföringsregistret och från de vårdgivare som ombesörjer provtagning och annan undersökning.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer att behandlas så länge som OPT-kansliet behöver uppgifterna för att säkerställa och samordna din prostatacancertestning och eventuell fortsatt utredning, samt för att därefter utvärdera och förbättra verksamheten med organiserad prostatacancertestning. Vissa personuppgifter kommer därefter inte att gallras utan sparas för arkivändamål.

Behandling av personuppgifter i vården

Det är noga reglerat hur uppgifter om dig och din vård får hanteras. På länken nedan kan du läsa om vad som gäller för dina personuppgifter och din journal. Du får också veta hur sekretessen och tystnadsplikten fungerar i vården samt om dina rättigheter.

För dig som är folkbokförd i Stockholm:
Så skyddas och hanteras dina uppgifter, 1177

För dig som är folkbokförd på Gotland:
Så skyddas och hanteras dina uppgifter, 1177

Till vem kan mina personuppgifter komma att lämnas ut?

Dina uppgifter skyddas av den stränga hälso- och sjukvårdssekretessen och kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Dina uppgifter kan dock lämnas ut till vårdgivare som ansvarar för din utredning och behandling och kan även efter sekretessprövning komma att lämnas ut för att användas i forskning om organiserad prostatacancertestning, under förutsättning att Etikprövningsmyndigheten har godkänt forskningen. För mer information om pågående forskningsprojekt, kontakta OPT-kansliet.

OPS-kansliet använder sig också av externa leverantörer som behandlar personuppgifter för kansliets räkning, bland annat i samband med laboratorieanalys, brevutskick och it-support medmera.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det finns en skyldighet att göra det enligt lag.

Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Kansliet för organiserad prostatacancertestning (OPT) utför är Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm.

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen i samband med undersökning eller behandling hos annan vårdgivare är respektive vårdgivare.

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas, kontakta kansliet för organiserad prostatacancertestning (OPT)

Telefon: 08-123 134 44, helgfria vardagar kl. 10.00 -11.00

E-post: prostatatest.hsf@regionstockholm.se
(Endast för allmäna frågor, ej patientärenden)