Till regionspecifikt innehåll

Tobak

Att röka ökar risken för ett femtontal cancerformer, bland annat i lunga, huvud- och halsområdet, livmoderhals och urinblåsa. Tobaksbruk ökar dessutom risken att drabbas av ett stort antal andra sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Andelen dagligrökare i den svenska befolkningen är 7 procent (2020).

Tobaksrök innehåller flera cancerogena ämnen och påverkar dessutom immunförsvaret negativt. Även passiv rökning är associerad med ökad sjukdomsrisk. Andra tobaksprodukter har inte studerats lika ingående som rökning. Sambandet mellan snusning och cancer är inte helt klarlagt. Några studier visar en ökad risk för enskilda cancerformer, som t.ex. cancer i matstrupe, magsäck och ändtarm. Studier av andra cancerformer visar inga tydliga samband. Att studier inte visar samband betyder dock inte att risker kan uteslutas.

Varje år insjuknar cirka 100 000 personer i Sverige i rökrelaterade sjukdomar, och uppskattningsvis 12 000 människor avlider som en konsekvens av rökning.

Generell rekommendation

Världshälsoorganisationen rekommenderar att man inte röker eller brukar någon form av tobak. Vidare rekommenderar de ett rökfritt hem och en rökfri arbetsmiljö.

I samband med cancer

Den generella rekommendationen gäller även för de som drabbats av en cancersjukdom. Tobaksrök och nikotin kan försämra effekten av cancerbehandling. I de fall behandling innefattar en operation är det rekommenderat att sluta röka 4–8 veckor innan operation och att uppehållet varar 4–8 veckor efter operation. Rökning försämrar syresättningen i vävnaderna och ökar därmed komplikationsrisken genom försämrad sårläkning och ökad risk för proppbildning och infektioner. Rökare upplever ofta kraftigare biverkningar av strålbehandling än icke-rökare. Kunskapen om rökningens inverkan på cytostatikabehandling är mer begränsad, men det finns indikationer på att rökning kan minska effekten av vissa cytostatika.  

Rökstopp har i studier av cancerpatienter visat sig ge bättre upplevd livskvalitet och förbättrad överlevnad, samt minskad risk för sekundär cancer.  

För användande av andra tobaksprodukter i samband med cancerdiagnos och behandling är det vetenskapliga underlaget begränsat och den generella rekommendationen bör vara vägledande.

Kunskapsstöd

Positionspapper för ett rökfritt Sverige, RCC i samverkan (pdf, nytt fönster)

Hälsoaspekter och egenvård i nationellt vårdprogram för Cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Tobaksbruk, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Levnadsvanor i samband med operation, 1177

Sluta-röka-linjen

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Projekt om rökfri strålbehandling

2017 startade RCC Norr och folkhälsoenheten i Region Västerbotten, ett pilotprojekt för rökfri strålbehandling vid Norrlands universitetssjukhus (Nus), i samarbete med personalen vid strålningsenheten.Ywonne Wiklund och Senada Hajdarevic

Projektledare var Senada Hajdarevic, vid RCC Norr och Ywonne Wiklund, ansvarig för tobaksprevention i Region Västerbotten.

Att arbeta för en rökfri strålbehandling projektrapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Arbetsgrupp för cancerprevention — Tobak

Cecilia Hultstrand

processledare prevention

RCC Norr

Jeanette Carlsson

hälsoutvecklare, sammankallande för tobak

Maria Bjerstam

regional processledare prevention

RCC Syd

Projekt om tobak i västra sjukvårdsregionen

Hälso- och sjukvårdens roll för att bidra till ett rökfritt Sverige

För att uppmärksamma tobaksfria veckan, v.47, 2020 filmades ett digitalt panelsamtal om hälso- och sjukvårdens roll för att bidra till ett rökfritt Sverige. Samtalet modererades av modereras av Ellen Brynskog, utvecklingsledare, RCC Väst och tre gäster bjöds in för att diskutera ämnet:

  • Matz Larsson, docent och överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro, kliniskt verksam lungspecialist vid tobakspreventiva enheten.
  • Hanne Tønnesen, professor inom klinisk hälsopromotion vid Lunds universitet.
  • Trang-Anh Vu, cancerdrabbad från Stockholm som slutade röka i samband med sitt sjukdomsbesked.

Inspelningen är cirka 30 minuter långt och handlar om hälso- och sjukvårdens roll för att bidra till ett rökfritt Sverige. De frågor som tas upp är: Vilka är utmaningarna? Hur har levnadsvanearbetet utvecklats inom hälso- och sjukvården de senaste åren och hur utvecklas stödet för dem som vi är till för – alltså patienterna.

Samverkan med Göteborgs stad: Vinn din hälsa

Under 2017–2018 har RCC Väst samverkat med Göteborgs stad kring projektet Vinn din hälsa, en adaption av konceptet Quit-and-Win, där anställda i staden som använder tobak utmanats att delta i en tävling. De som lyckas hålla sig tobaksfria under tävlingsperioden har därefter deltagit i utlottningen av priser. Syftet har varit att minska tobaksbruket, och särskilt att försöka nå grupper där rökning är vanligast förekommande.

Läs artikel om projektet:
Kan en tävling motivera rökare att sluta med tobak? (2018-10-22)

Ta del av utvärdering:
Brynskog, E. 2018. “For someone like me it´s probably good”.
A qualitative inquiry of experiences, motivators and outcome determinants in a Quit-and-Win competition. Master’s Thesis in Public Health Science with Health Economics, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg .

Samarbete inom cancerprevention och tobak

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om hur man kan förebygga cancer eller om du har idéer för preventionsarbetet. RCC Väst erbjuder exempelvis, projektstöd, föreläsningar och workshops inom ramen för cancerprevention.

Kontakt

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst