Till regionspecifikt innehåll

Tidig upptäckt av bröstcancer

I Sverige erbjuds samtliga kvinnor mellan 40-74 år regelbundet att delta i mammografiscreening med avsikt att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede.

MammografiGenom de systematiska undersökningarna har dödligheten i bröstcancer minskat med 30 procent i Sverige. Om man enbart tittar på de kvinnor som faktiskt deltar i screeningen, efter att de erhållit en kallelse, så har dödligheten i den gruppen minskat med 45 procent.

Kvalitetsregister för mammografi under uppbyggnad

Ett nationellt kvalitetsregister för mammografi är under uppbyggnad.

Arbetet med att skapa ett nationellt kvalitetsregister har varit en av de viktigaste uppgifterna för den nationella arbetsgruppen för mammografi. Det har bland annat krävt att man måste ha gemensamma undersökningskoder inom radiologisk bröstdiagnostik i hela landet, vilket nu håller på att implementeras nationellt.

Syftet med kvalitetsregistret är att få en mer jämlik vård i Sverige inom radiologisk bröstdiagnostik. Kvalitetsindikatorer och mätningar skall utföras, analyseras och feed-back ska ges. Dessutom ska alla verksamheter kunna jämföra sig lokalt, regionalt och nationellt. 

Projekt för att starta ett nationellt mammografinätverk

Under ledning av den nationella arbetsgruppen för mammografi har man utfört ett projekt där man testat att använda ett nationellt mammografinätverk med en deltagande mammografiavdelning från varje region. Det långsiktiga målet med nätverket var att höja kompetensen hos radiologer inom bröstdiagnostik och att skapa möjligheter till enkelt samarbete mellan mammografiavdelningar.

Nationella rekommendationer för ökat deltagande

Arbetsgruppen för mammografi har formulerat rekommendationer, som utgör en viktig grund för RCC:s fortsatta arbetet med screening inom respektive region. I de gemensamma rekommendationerna sägs bland annat att alla regioner bör skicka påminnelser och att regioner bör analysera deltagandet för att om möjligt identifiera områden eller grupper med lågt deltagande, och att i förekommande fall genomföra riktade insatser.

Arbetsgruppen har även deltagit i framtagandet av gemensamma nationella kallelsebrev och svarsbrev inom screeningverksamheten.

De nationella rekommendationerna antogs av RCC i Samverkan
2013-01-14.

Nationella rekommendationer för ökat deltagande i mammografi(pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Sjukvårdsregional vårdprocess

Arbetet inom mammografiprocessen sker tillsammans med medarbetare från samtliga verksamheter som bedriver radiologisk bröstdiagnostik i norra sjukvårdsregionen, inom nätverket NORMA.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med att:

 • Införa det nationella kvalitetsregistret för mammografi.
 • Införa nationella undersökningskoder.
 • Systematisk eftergranska våra cancerfall.
 • Ta fram en gemensam mall för statistisk jämförelse av verksamheterna, både internt och externt.
 • Sammanställa information och vidta åtgärder som leder till ett ökat deltagande i mammografiscreening, för den kvinnliga befolkningen.

Mål för mammografin i norra sjukvårdsregionen

 • All radiologisk bröstdiagnostik ska bedrivas på ett likartat sätt.
 • Mammografiverksamheterna ska arbeta i samma digitala system.
 • Verksamheterna ska arbeta med samma kvalitetsparametrar i ett gemensamt nätverk.
 • Kortare ledtider, genom ett effektivare och förbättrat samarbete med övriga verksamheter som också deltar i bröstverksamhet.
 • Att på nationell nivå utveckla samarbete, kvalitet och informationsutbyte.

Mammografi i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har bilagor om mammografiscreening och bröstcancer.

Bilaga 2N Regional cancerplan mammografi (pdf)

Bilaga 2D Regional cancerplan bröstcancer (pdf)

Sjukvårdsregional processledare

porträtt

Eric Arelöf

enhetschef, processledare

Mammograficentrum Västernorrland

Status cancerscreening 1 sep 2020

Startade successivt i maj för 40–60-åringar och i mitten av september återupptas den för 70-74-åringar. Till och med 21 augusti var totalt 81 403 inbjudna till screening under 2020 och i dagsläget återstår 148 725 kvinnor att kalla. Deltagarnivån på de som erhållit kallelse sedan februari är lägre, i jun 2020 deltog 65% av de kallade mot 71% i juni 2019. Lägst var deltagandet under april då 51% deltog mot 71% april -19.

Två av regionens bröstcentrum rapporterar att antalet kallade kvinnor per vecka är cirka 80% jämfört med före Covid-19 pandemin, detta då verksamhetens har gjort anpassningar för att minska risk för smittspridning, exempelvis att kvinnor bokas glesare för att färre kvinnor ska vara i väntrum et cetera. Ett bröstcentrum rapporterar ingen förändring i antalet bokade kvinnor.

Mammografiscreening i Region Stockholm och Region Gotland

Kvinnorna kallas till mammografi med 24 månaders intervall. Mammografiscreeningen bedrivs vid tre bröstcentrum i Region Stockholm.
I Region Stockholm är mammografiscreeningen avgiftsfri. 
För kvinnor som bor i Stockholms län: Information och kontaktuppgifter om mammografi finns på 1177 Vårdguiden

I Region Gotland sköts mammografiscreening av Visby lasarett. Screeningen är avgiftsfri.
För kvinnor som bor i Region Gotland: Information om mammografi finns på 1177 Vårdguiden.

Screeningenheten inom RCC ansvarar för uppföljning och utvärdering av programmet. Det finns ett kvalitetsregister för mammografiscreening sedan 1989. 

Läs om utvecklingen av tre bröstcentrum i  Region Stockholm.

Regionala patientprocessledare

Maria Erngrund

regional processledare mammografiscreening

Regional processledare för mammografiscreeningen:

Monika Vajda

processledare mammografi

Röntgenkliniken Linköping