Lungcancerscreening som pilotstudie i Stockholm

På uppdrag av Region Stockholm pågar sedan 2022 en forskningsstudie om lungcancerscreening. Studien, som är den första i landet utförs av RCC Stockholm Gotland i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

Syftet med studien är att ta reda på om riktad screening till rökande och tidigare rökande individer är ett genomförbart och kostnadseffektivt sätt att upptäcka lungcancer i ett tidigt skede och om metoden är genomförbar i praktiken i Sverige.

Studien fokuserar på både sekundärprevention genom röntgenundersökning av lungorna med lågdos-datortomografi och primärprevention genom erbjudande om rökavvänjningsstöd via Sluta-röka-linjen.

Resultatet från studien är också tänkt att tjäna som en kunskapsbas för planerade liknande regionala screeningprojekt, samt utgöra ett underlag till Socialstyrelsen inför ett beslut om eventuellt nationellt införande av riktad lungcancerscreening. Studien utförs i enighet med rekommendation av EU.

Forskningsstudien har hittills omfattat kvinnor i åldern 55–74 med ökad risk för lungcancer. Då vald metod, resultat och arbetssätt fungerat väl är Region Stockholm och RCC Stockholm Gotland angelägna om att fortsätta med studien. Från hösten 2024 kommer fler kvinnor och även män att tillfrågas om deltagande i studien samt eventuellt komplettera med provtagning av utvalda biomarkörer. Studien har starkt stöd inom Region Stockholm och ingår i den politiskt beslutade cancerplanen för 2024–2027.

Forskningsstudiens delar

  • Förstudie kring hälsoekonomiska effekter av sekundär lungcancerprevention samt intresset för lungcancerscreening och rökavvänjningsstöd hos kvinnor i riskgrupp genomfördes 2020.
  • Studien del 1 startade 1 september 2022 och har omfattat 1000 undersökningar av kvinnor, 55–74 år som tillhör upptagningsområdet för mammografin Bröstcentrum Södersjukhuset och som även uppfyllt studiens kriterier kring rökvanor.
  • Studien del 2 startar hösten 2024 och omfattar ytterligare 1000 undersökningar.
  • Delrapport för forskningsstudien beräknas vara klar under 2025.
  • Slutrapport beräknas vara klar under 2027.

Frågor och svar om studien

Nej, men det är den vanligaste orsaken till lungcancer. 

I denna forskningsstudie inkluderas endast individer som tillfrågats om deltagande samt uppfyller de kriterier som är beslutade för studien. Känner man oro för lungcancer eller annan sjukdom ska man vända sig till sin vårdcentral.

De som har fått hem en förfrågan om att delta i forskningsstudien ska först besvara en webbenkät. Utifrån svaren görs ett urval av personer som uppfyller studiens förbestämda kriterier. Man får direkt svar efter genomförd enkät om man kommer få en kallelse till lågdos-datortomografi.

Nej, undersökningarna är gratis och även rökavvänjningsstödet.

Nej, det är inget krav. Om vill sluta röka och önskar stöd så är man välkommen att kontakta Sluta-Röka-Linjen på telefon 020 840 000. Läs mer på slutrokalinjen.se.

Svaret på undersökningen kommer skickas per brev när röntgenbilderna har analyserats.

Det beror på hur stor förändringen i lungan är. Vid en mindre förändring blir man erbjuden en ny tid för röntgen inom 6–12 månader. Vid en större förändring skrivs remiss till Lungonkologiskt centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset och individen kallas till mottagningen för vidare utredning.