Riktlinje för att ge HPV vaccination i Region Stockholm

Den här riktlinjen gäller för barnmorskor som arbetar i Region Stockholm och ska ge HPV vaccination med Gardasil 9® inom projektet Min personliga Barnmorska - Min PB.

Behörighet

Alla legitimerade barnmorskor som ska administrera vaccin i projekt Min Personliga Barnmorska ska ha genomgått projektets utbildning Vaccin och vaccinationer samt ha ett godkännande av sin verksamhetschef enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43). Efter utbildning får alla deltagare som verksamhetens enhetschef godkänt, en personlig delegation från Mödrahälsovårdsöverläkare Elisabeth Storck Lindholm för att vaccinera med Gardasil 9 under projekttiden.

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43), pdf nytt fönster

Förberedelser

 • Tillfråga alla som kommer för HVP vaccination om kontraindikationer föreligger enligt hälsodeklaration i Take Care.
 • Tillfråga om kvinnan har fått Covid19 vaccination. Intervallet mellan Covid19 vaccin och HPV vaccination ska vara minst 14 dagar. Boka ett nytt besök för att administrera Gardasil 9® om intervallet är mindre än 14 dagar.

Kontraindikation för vaccinering med Gardasil9®

 • Tidigare svår allergisk reaktion som föranlett sjukhusvård
 • Tidigare reagerat kraftigt mot någon vaccination
 • Graviditet
 • Sjukdom med hög feber
 • Vaccination mot Covid19 senaste 14 dagarna
 • Övriga vaccinationer under senaste månaden

Vidtag viss försiktighet för vaccination med Gardasil 9 vid:

 • Blödarsjuka eller annan blödningsbenägenhet, till exempel Waran® behandling
 • Ökad risk för infektioner ex. immunbristsjukdom, autoimmuna sjukdomar, cancer mm.
 • Kronisk lever- eller njursvikt

Vid osäkerhet ska barnmorskan avvakta med att administrera Gardasil 9® och kvinnans ordinarie läkare eller någon annan läkare kontaktas för bedömning om vaccinering kan ske utan risk.

Administration

 • Gardasil 9®ska förvaras i kylskåp (2°C–8°C). Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt
 • Gardasil 9® injektionsvätska, suspension i för fylld spruta, ska administreras så snart det är möjligt efter att ha avlägsnats från kylskåpet
 • Före omskakning kan läkemedlet se ut som en klar vätska med en vit fällning.
 • Skaka om den för fyllda sprutan väl före användning. Efter noggrann omskakning blir vätskan vit och grumlig.
 • Kontrollera suspensionen visuellt för partiklar och missfärgning före administreringen. Kassera vaccinet om den innehåller partiklar och/eller om det är missfärgat.
 • Välj en lämplig nål för att försäkra intramuskulär (i.m.) administrering beroende på patientens storlek och vikt.
 • I förpackningar med nålar medföljer två nålar av olika längd per spruta.
 • Fäst nålen genom att vrida den medsols tills den sitter säkert på sprutan. Administrera hela dosen på brukligt sätt.
 • Vaccinet ska användas i levererat skick. Hela den rekommenderade vaccindosen ska användas.
 • Det är viktigt med rätt teknik vid injektion för att undvika bl.a. skador på nerver och kärl.
 • Administreras sker omedelbart genom intramuskulär injektion i överarmens deltoidmuskel eller i lårets anterolaterala del.
 • Injicera med nålen i 90º vinkel.
 • Låret kan också användas som injektionsställe, rekommenderas i andra hand.
 • Nålen ska riktas i 90 graders vinkel mot huden. Injektionen ges i vastus lateralis. Muskeln är tjock och det finns inga stora blodkärl eller nerver i området. Injektionen ges i den mellersta tredjedelen mellan trochanter major och knät, något utanför (lateralt om) mittlinjen (Bild A).
 • Sträckning, eller lyft av muskeln, kan användas vid den intra muskulära injektionen. Anpassa kanylens längd efter vilken teknik som används.

Illustration som visar hur en vaccination ges

Dokumentation

 • Dokumentation av vaccination förs i Vaccinationsmodulen i Take Care.
 • Gardasil9® ska ges i två doser med tre års mellanrum. Båda doserna ordineras vid första ordinationstillfället.
 • Aktuell hälsodeklaration ska finnas och fylls i / kontrolleras i samband med ordination och administrering av Gardasil9®. Se separat instruktion.
 • För att underlätta spårbarhet ska läkemedlets tillverkningssatsnummer som är angivet på förpackningen anges i Vaccinationsmodulen i fältet BATCH.
 • Efter given dos 1, sätt upp en bevakning på Väntelistan inför dos 2.
 • Om preventivmedelsrådgivning, STI provtagning etc. ges vid besöket ska detta dokumenteras enligt gängse rutin.
 • Misstanke om biverkningar ska dokumenteras i Take Care samt rapporteras till Läkemedelsverket.
 • Biverkansrapportering sker i Läkemedelsverkets eTjänst
  (Länken finns även i Take Care under Läkemedelslänkar i Publikationer.)
 • Dokumentera i Take Care att biverkningsrapportering är utförda under sökordet Biverkningsrapportering till Läkemedelsverket.

Biverkningar

 • De vanligaste biverkningarna av Gardasil 9® är reaktion vid insticksstället inom 5 dagar som drabbar ca 85%, huvudvärk drabbar ca 13%. Dessa biverkningar är oftast måttliga eller milda.
 • Synkope (svimning)kan uppkomma särskilt hos ungdomar varför den vaccinerade bör observeras under 15 minuter för att undvika skador vid svimning.
 • Adekvat medicinsk utrustning ska finnas tillgänglig på mottagningen då det förekommer i sällsynta fall anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet
 • EpiPen® ges omedelbart intramuskulärt vid tecken på anafylaktisk reaktion, eventuellt ges också T Betapred® 12 tabletter upplöst i vatten.

Checklista

 • Informera om att Gardasil 9®ges i två doser med tre års mellanrum för fullgott skydd.
 • Ta hälsoanamnes via hälsodeklarationen samt efterfråga eventuell vaccination för Covid19 inom de närmaste 14 dagarna
 • Informera om vanliga, ofarliga biverkningar som reaktion vid instickstället och huvudvärk.
 • Informera om att vaccinationen inte skyddar mot alla typer av papillomvirus, varför det är viktigt att fortsätta med cellprovskontroller.
 • Informera om att det fortsatt är viktigt att skydda sig mot andra sexuellt överförbara infektioner
 • Uppmana kvinnan sitta ned 15 minuter efter injektion för att hon inte ska ramla och slå sig vid eventuell synkope.

Referenser

Corona vaccination checklista, Region Stockholm

Rikshandboken Barnhälsovård - För professionen

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43), pdf, nytt fönster

FASS

Läkemedelsverket

Den här riktlinjen är framtagen: 2021-04-26 av Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm och Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.