Till regionspecifikt innehåll

Regionsamarbete mot livmoderhalscancer

Sveriges regioner har beslutat att samverka för att minska insjuknande i livmoderhalscancer och med en långsiktig målbild att sjukdomen ska utrotas. Det sker dels genom ett välfungerande screeningprogram och dels genom vaccination mot HPV inom såväl skolhälsovården som genom en riktad insats till kvinnor födda 1994-99.

Gemensamt mål att utrota livmoderhalscancer

För att säkerställa en nationell ansats finns ett nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention. Insatserna mot livmoderhalscancer erbjuds över regiongränser och ska vara regionalt och nationellt samordnade vilket är till fördel för kvinnorna som kan välja vårdgivare över regiongränserna enligt patientlagen.

Det gemensamma målet för regionernas samverkan är således att utrota livmoderhalscancer för att på så sätt nå bättre hälsa. Det gemensamma målet inryms inom allmänintresset.

För att uppnå detta mål pågår nu två parallella projekt. SKR har rekommenderat regionerna att delta i båda. Svar på rekommendationen väntas i april. 

 • Alla regioner erbjuds ansluta till generiskt kallelsesystem för gynekologisk cellprovskontroll

  För att kunna erbjuda alla landets regioner en rationell och kostnadseffektiv lösning för det administrativa stöd som krävs för att införa vårdprogrammet och för att bidra till en jämlik och effektiv prevention har RCC i samverkan tillsammans med RCC Väst utvecklat ett generiskt kallelsesystem för att kunna stötta införandet av vårdprogrammet. Under 2022 kommer RCC tillsammans med regionerna att ta fram en plan för anslutning till det generiska kallelsesystemet.
  Läs mer om generiskt kallelsesystem 
 • Alla regioner erbjuds delta i kampanj och forskningsprojektet - Utrotning av HPV och livmoderhalscancer

  Syftet med studien är att undersöka om utökad vaccination mot HPV bland yngre kvinnor kan utrota livmoderhalscancer i Sverige. Sedan 2010 vaccineras alla flickor mot HPV inom skolvaccinationsprogrammet (även pojkar från 2020), men kvinnor födda 1998 och tidigare har inte lika hög vaccinationsgrad. Därför erbjuds nu kvinnor födda 1994-1998 HPV-vaccination mot 9 HPV-typer med Gardasil9. Från och med januari 2022 är även kvinnor födda 1999 inkluderade i studien.
  Läs mer på Karolinska universitetssjukhusets webbsida om kampanjen och forkningsprojektet: https://www.hpvcenter.se/utrotning

  Ansvarig forskare: Joakim Dillner, Professor, Karolinska Universitetssjukhuset.
  E-post: hpvcenter@ki.se

  Studiekoordinator: Miriam Elfström, Med. Dr., Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
  E-post: miriam.elfstrom@regionstockholm.se

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Sydöstra sjukvårdsregionen

Sydöstra sjukvårdsregionens samverkansnämnd beslutade i juni 2021 att Region Jönköpings län, Region Kalmars län och Region Östergötland ska delta i det nationella arbetet med att utrota livmoderhalscancer och vara del av den nationell studien där kvinnor födda 1994-1998 kommer att erbjudas HPV-vaccination och samtidig HPV-screening.

Region Jönköping

I början på november 2022 fick alla kvinnor i Jönköpings län födda 1994-1998 ett erbjudande om gratis vaccinering mot HPV. Vaccinationerna förväntas pågå till och med januari april 2023

Region Östergötland

Från och med december 2022 får kvinnor födda 1994-1998 i Östergötland sitt erbjudande om gratis vaccination mot HPV, de kan boka tid på vaccinationsmottagning så snart de fått sitt brev. Erbjudandet gäller till sommaren 2023.

Region Kalmar

Region Kalmar startar upp vaccinationskampanjen våren 2023.

Kontakt

Linda Joki, projektledare, RCC Sydöst
linda.joki@regionostergotland.se

Västra sjukvårdsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) och Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdutskott i Region Halland beslutade i mars 2022 att regionerna ska delta i det nationella arbetet med att utrota livmoderhalscancer och vara del av den nationella studie där alla med livmoderhals födda 1994-1999 kommer att erbjudas HPV-vaccination och samtidig HPV-screening. 

Västra Götalandsregionen

Kampanjen startade i Västra Götaland i mars 2023 med drop-in i liten skala, för att i senare delen av juni fullskaligt välkomna alla med livmoderhals, födda 1994–1999.

63 000 kvinnor får ett brev med personligt erbjudande om gratis vaccination mot HPV och samtidig självprovtagning för HPV. De som är folkbokförda i Västra Götalandsregionen, har ett kvinnligt personnummer och är födda 1994–1999 får ett personligt erbjudande i digital eller vanlig brevlåda i senare delen av juni.

Transmän som har gjort juridiskt könsbyte och har livmoderhalsen kvar kommer inte automatiskt att få ett brev med erbjudande eftersom utskicket görs till personer med kvinnligt personnummer. De kan ta kontakt via funktionsbrevlådan rccvast.utrotahpv@vgregion.se för att få mer information om hur de kan boka tid.

Kontakt VGR

Anna Carlund, utvecklingsledare, RCC Väst,
anna.carlund@vgregion.se

Carin Wrennfors, projektledare, RCC Väst, 
carin.wrennfors@vgregion.se

Region Halland

Projektet startade i Halland under 2023. Kvinnor folkbokförda i Halland och födda 1994-1999 får en kallelse med ett erbjudande om vaccination mot HPV och självprov för HPV. 

De som inte har det juridiska könet kvinna, men har en livmoderhals, erbjuds också att vaccinera sig och kan själva kontakta sin kvinnohälsovård för att boka tid. Du får däremot inte något brev hem. De som inte är folkbokförda i regionen får inte heller något brev, men erbjuds vaccination och kan ringa Kvinnohälsovården och boka tid.  

Kontakt Halland

Camilla Malm, utvecklingsledare Halland, RCC Väst
camilla.m.malm@regionhalland.se

Kamilla Jönsson, projektledare och samordningsbarnmorska, region Halland
kamilla.jonsson@regionhalland.se