Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention / processregistret

Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention består av två delregister: processregistret och analysregistret. Cytburken är arbetsnamnet för processregistret. Data förs över från processregistret till analysregistret regelbundet en gång per kvartal.

Ur filmens innehåll:

 • 0.00-2.45 Intervjuer barnmorska, undersköterska, läkare om Cytburken i klinisk verksamhet
 • 2.45-3.32 Visar webgränssnittet
 • 3.32-7.05 Beskrivning av Cytburken som kvalitetsregister

Cytburken, består av två delar - Kvalitetsregister och Personöversikt

Cytburken Kvalitetsregister möjliggör uppföljning av arbetet kring gynekologisk cellprovstagning och cervixcancerprevention. Cytburken Personöversikt är ett användargränssnitt som används av behöriga läkare, barnmorskor och sjuksköterskor för vård av patienter. Registren innehåller endast data kring de kvinnor som inte har meddelat utträde ur respektive register.I Region Halland används Cytburken av kallelsesystemen inom screening för att se till att kvinnor som tagit ett cellprov inom screeningintervallet inte får någon ny kallelse. I Västra Götalandsregionen arbetar kallelsesystemet direkt mot Cytburken.

Cytburken levererar också regelbundet en larmlista där inremitterande enhet uppmärksammas på höggradigt avvikande prover som inte har någon registrerad uppföljning under de senaste sju månaderna.

Cytburken innehåller data kring alla delar av förebyggande arbete mot cervixcancer:

 • kallelser till screening
 • cellprover med diagnoser 
 • HPV prover 
 • histopatologi (vävnadsprover) 
 • behandlingar av cellförändringar

Aktuella data levereras till Cytburken regelbundet (oftast veckovis) från cytolog-, patolog- och virologlaboratorier i de anslutna regionerna. Huvuddelen av datan kommer från de uppgifter som en gång har fyllts i på remissblanketter och sedan lagrats i laboratoriernas databaser. Behandlingsdata kommer in via de särskilda rapportblanketter som fylls i av operatörerna i samband med koniseringar och andra behandlingar av cellförändringar. Dessa uppgifter kan matas in genom direkt uppkoppling mot Cytburken.

Syfte och mål med Cytburken

 • Ge underlag för kvalitetsuppföljning
 • Ge gynekologer en överskådlig historik för bättre utredning och uppföljning 
 • Möjliggöra att onödiga prov och kallelser undviks 
 • Möjliggöra att fler kvinnor fångas upp och erbjuds prov 
 • Ge underlag för forskning

Fortsatt utveckling av Cytburken

 • Användargränssnitt för webuttag av process- och kvalitetsdata
 • Anslutning av fler regioner