Diagnostiskt Centrum

Patienter med allvarliga ospecifika symtom och patienter med misstänkt metastas med okänd primärtumör inom hela Stockholms län får nu möjlighet att utredas vid Diagnostiskt Centrum (DC), ett centrum för tidig diagnostik. Syftet är snabba svar och trygghet för patienterna.

Diagnostiskt Centrum Södertälje

Centret är det första i sitt slag inom SLL och erbjuder Bild på Södertälje sjukhusutredning i öppenvård med kortast möjliga väntetider efter remiss från läkare i primärvård, specialiserad öppenvård eller från sjukhusen i landstinget. Diagnostiskt Centrum är till för patienter, 18 år eller äldre. 

Var tionde minut insjuknar en person i Sverige i cancer. Tiden mellan symtom och diagnos kan variera stort. Väntetiderna till cancerdiagnos är i många fall allt för långa och att långa utredningstider skapar oro hos patienterna. Mot denna bakgrund startade i september 2014 ett Diagnostiskt Centrum som drivs i samarbete mellan verksamhetsområde Geriatrik-Medicin och Röntgen på Södertälje sjukhus och Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland. 

Projekt i tre år

Diagnostiskt Centrum drivs som ett pilotprojekt under tre år och utvärderas efter två år i samarbete med Utvecklingsavdelningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. I december 2016 presenteras utvärderingsrapporten för styrgruppen. En hälsoekonomisk utvärdering av projektet genomförs i samarbete med LIME, Karolinska Institutet.   

Målet med Diagnostiskt Centrum är:

  • Kortare tid från symtom till diagnos
  • Tidig upptäckt av cancer
  • Bidra till bättre prognos
  • Ökad patientnöjdhet
  • Ökad patientsäkerhet
  • Bidra till jämlikare vård
  • Effektivare samarbete mellan primärvård, specialiserad öppenvård och sjukhusvård.

Målgrupp

Till Diagnostiskt Centrum remitteras patienter som är 18 år eller äldre med misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom. Patienter som kan remitteras har inga symtom från någon särskild del av kroppen och en basal utredning har inte visat någon säker diagnos. 

För patienten innebär Diagnostiskt Centrum en snabb kontakt, korta utredningstider och trygghet. Tiden med osäkerhet minimeras. För primärvården och den specialiserade öppenvården ska Diagnostiskt Centrum utgöra en serviceenhet vad gäller diagnostik för denna grupp av patienter.

Diagnostiskt Centrum övertar ansvaret för patienten tills diagnos ställs och släpper inte ansvaret förrän patienten mottagits vid nästa instans.

Samarbete med primärvård och specialiserad öppenvård

Diagnostiskt Centrum innebär ett nytt sätt att samarbeta mellan primärvård, den specialiserade öppenvården och sjukhusets specialiserade vård med målet att få en standardiserad och effektivt koordinerad utredning för patienten för patienten i två steg: 

  • Steg 1: utredning i primärvården/specialiserad öppenvård alternativt vid sjukhus.
  • Steg 2: utredning vid Diagnostiskt Centrum (sker i öppenvård)

Samarbetet mellan primärvård, den specialiserade öppenvården och Diagnostiskt Centrum innebär en möjlighet till ny kunskap om hur vi tidigare kan upptäcka cancer.

Bakgrund

Långa väntetider och oklarhet om hur vården är organiserad hör till de vanligaste skälen till oro och missnöje bland patienter. Det finns även visst vetenskapligt stöd för att tidig upptäckt av cancer kan ha betydelse för överlevnaden vilket understryker vikten av att finna åtgärder för att korta utredningstiderna. 

Idén till Diagnostiskt Centrum är hämtad från Danmark där erfarenheter visat att 15 procent av patienter som remitteras till Diagnostiskt Centrum har cancer och 80 procent har en annan sjukdom till exempel reumatiska sjukdomar, mag-tarmsjukdomar och muskuloskeletala sjukdomar. Hösten 2012 startade Sveriges första Diagnostiska Centrum i Kristianstad på initiativ av Regionalt cancercentrum Syd. 

Beslut om Diagnostiskt Centrum fattade Stockholms läns landstingsfullmäktige i juni 2013 enligt förslag i cancerplanen för Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland och är en åtgärd för att konkretisera den nationella cancerstrategins (SOU 2009:11) inriktning om tidig upptäckt av cancer. Diagnostiskt Centrum ligger också i linje med Framtidsplanen som är Stockholms läns landstings arbete för att möta framtidens hälso- och sjukvård.