Till regionspecifikt innehåll

Stöd vid information till kvinnor och patienter

Nedan presenteras material och information som har tagits fram nationellt för att använda som stöd vid information till kvinnor och patienter.

Enhetliga kallelser till mammografi

SKL har inom överenskommelserna med staten om nationella cancerstrategin utvecklat generiska mallar för nya kallelser till mammografi och gynekologiskt cellprov. Tanken är att alla landsting och regioner ska kunna använda likadana kallelser, så att enbart lokal information om adresser, telefonnummer och mottagningstider med mera skiljer sig åt.

Resultatet är ett ”paket” med malldokument för respektive screeningprogram, som omfattar kallelse, olika svarsbrev, påminnelse, frågor och svar samt information inför första besöket. I paketen ingår även fördjupad information om för- och nackdelar med screening.

Mallarna tillhandahålls i både färg och svartvitt, dels i form av pdf-filer, dels i form av en samling med originalfiler (Adobe InDesign) samt ingående ikoner, typsnitt och bildfiler.

Läs mer om kallelsepaketet och ladda ner dokumenten

 

Information om mammografi på andra språk än svenska

Språkillustration med länk till www.1177.se/mammo

Sedan en tid finns kvalitetssäkrad information om de kvinnliga screeningprogrammen publicerad på 13 olika språk på 1177.se. En särskild illustration har tagits fram som innehåller en kort-adress och en länk till ingångssidan för den översatta informationen. Den vänder sig i första hand till personer som inte förstår svenska men kan även fungera för de som inte är läskunniga.

På ingångssidan är det enkelt att välja på vilket språk man vill ha information om vad en kallelse är och vad en gynekologisk cellprovtagning innebär. Det går också att komma vidare till fördjupad information om livmoderhalscancer på de tretton förekommande språken. Klicka gärna in och bekanta dig!

Illustrationen är klar att använda på olika sätt, till exempel som banner i digitala kanaler, på ett visitkort och i informationsbroschyrer eller bara som en enkel datorutskrift på vanligt papper. Den är även tänkt att användas i de nya informationsmaterialen som redovisas ovan.

Nedladdningsbara bildfiler för tryckning och digitala kanaler

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Screeningen igång och covid-anpassad

RSSL tog beslut i maj att successivt återstarta screeningprogrammen för bröstcancer, livmoderhalscancer och tjock- och ändtarmscancer. Covid -19-pandemin fortsätter att påverka. Inom cellprovtagningen ska besöken ske på bokade tider istället för som tidigare på drop-in. Inom bröstcancerscreeningen bokas kvinnorna glesare för att minska risken för smitta.

Status cancerscreening 1 sep 2020

Startade successivt i maj för 40-60-åringar och i mitten av september återupptas den för 70-74-åringar. Till och med 21 augusti var totalt 81 403 inbjudna till screening under 2020 och i dagsläget återstår 148 725 kvinnor att kalla. Deltagarnivån på de som erhållit kallelse sedan februari är lägre, i jun 2020 deltog 65% av de kallade mot 71% i juni 2019. Lägst var deltagandet under april då 51% deltog mot 71% april 2019.

Två av regionens bröstcentrum rapporterar att antalet kallade kvinnor per vecka är cirka 80% jämfört med före Covid-19 pandemin, detta då verksamhetens har gjort anpassningar för att minska risk för smittspridning, exempelvis att kvinnor bokas glesare för att färre kvinnor ska vara i väntrum et cetera. Ett bröstcentrum rapporterar ingen förändring i antalet bokade kvinnor

Stöd vid information om mammografi på lätt svenska

Personer med funktionsnedsättning har större risk att dö av bröstcancer eftersom sjukdomen ofta inte upptäcks i tid. Därför har RCC Stockholm - Gotland i samarbete med Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) tagit fram en ny broschyr på lätt svenska om detta.

Syftet med broschyren, När jag ska gå på mammografi, är att öka deltagandet i screening bland personer med en funktionsnedsättning. Broschyren beskriver hur kallelsen ser ut, hur besöket går till och hur man får svar på undersökningen på lätt svenska. I slutet av broschyren finns informationstext till stödperson eller närstående om mammografiundersökningen.

Ladda ned broschyren här

Svenska

Engelska

Finska 

Spanska

Somaliska

Arabiska

Bakgrund

60 procent av kvinnor med en utvecklingsstörning har spridd bröstcancer vid diagnos. De har dubbelt så stor risk som andra kvinnor att dö i bröstcancer enligt Socialstyrelsens rapport, Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, 2013.