Till regionspecifikt innehåll

Prevention och tidig upptäckt

Enligt EU:s cancerplan från 2021 (Europe’s Beating Cancer Plan) dör 1,3 miljoner människor i EU varje år i cancer och till 2035 beräknas antalet öka med 24 procent om vi inte gör aktiva satsningar. Där är prevention som minskar riskerna för cancer, och tidig upptäckt som ökar chanserna till botbar behandling – viktiga prioriteringar.

Cancerprevention

Sambandet mellan cancer och levnadsvanor blir allt tydligare i forskningen. Idag vet vi att 30-talet cancersjukdomar kan kopplas till vad vi äter och dricker, fysisk inaktivitet, tobaksbruk, ohälsosam kroppsvikt och solvanor samt vissa infektioner. Världshälsoorganisationen uppskattar att mellan 30-50 procent av alla cancerfall i världen hade kunnat förebyggas.

Tidig upptäckt av cancer

Att upptäcka cancer tidigt till exempel genom allmän eller riktade screeningprogram, spåra och följa upp ärftlig cancer och bred kunskap om alarmsymtom samt satsningar på t.ex. teledermatoskopi, ökar inte bara chanserna till botbar behandling utan behandlingar i sig kan bli mindre tuffa vilket kan ge mildare biverkningar och seneffekter med bättre livskvalitet som följd.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Cancerprevention och tidig upptäckt i Mellansverige

Förebyggande insatser för att minska risken för insjuknande i cancer är en central uppgift för RCC Mellansverige.

Prevention och screening Mellansverige

 

 

Kontakt

porträtt

Cecilia Hultstrand

vårdutvecklare, processledare prevention

RCC Norr

Screening i Stockholm Gotlands sjukvårdsregion

Enheten för cancerprevention och screening på RCC Stockholm Gotland ansvarar för samordning och kvalitetsuppföljning av screeningverksamheten som omfattar program för tidig upptäckt av livmoderhalscancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer samt pulsåderbråck i buken. Enheten medverkar i flera forskningsprojekt inom screening både nationellt och internationellt samt medverkar också aktivt i EU:s arbete med att ta fram guidelines för de olika screeningprogrammen.

Cancerplanens regionala fokusområden

för cancerprevention och screening

Lungcancerscreening som pilotstudie

Region Stockholm har gett RCC Stockholm Gotland i uppdrag att genomföra ett utvecklingsprojekt gällande lungcancerscreening. Syftet är att ta reda på om riktad screening kan vara ett kostnadseffektivt sätt att upptäcka lungcancer i ett tidigt skede och om metoden är genomförbar i praktiken.

Pilotstudien omfattar kvinnor i åldern 55–74 med ökad risk för lungcancer och görs i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Studien fokuserar på både sekundärprevention genom röntgenundersökning av lungorna med lågdos-datortomografi och primärprevention genom erbjudande om rökavvänjningsstöd via Sluta-röka-linjen.

Projektets delar:

  • Förstudie kring hälsoekonomiska effekter av sekundär lungcancerprevention samt intresset för lungcancerscreening och rökavvänjningsstöd hos kvinnor i riskgrupgenomfördes 2020
  • Pilotstudie startar 2022 och omfattar 1 000 kvinnor, 55–74 år som tillhör mammografin Bröstcentrum Södersjukhusets upptagningsområde och som uppfyller studiens kriterier kring rökvanor (enligt Nelsonstudien).
  • Slutrapport för utvecklingsprojektet beräknas vara klara under 2025.

Frågor och svar

Nej, men det är den vanligaste orsaken till lungcancer.

Till pilotstudien har det valts att endast inkludera kvinnor då lungcancer i Sverige ökar i denna grupp.

Ja, om pilotstudien visar att ett screeningprogram för lungcancer är genomförbart kommer också män att ingå.

Nej, det går inte. I denna forskningsstudie inkluderas endast kvinnor som uppfyller de kriterier som är beslutade för studien. Känner man oro för lungcancer eller annan sjukdom ska man vända sig till sin vårdcentral.

Första steget för att anmäla sitt intresse till att delta i studien är att besvara en webbenkät om rökvanor. Utifrån svaren görs ett urval av personer som uppfyller studiens förbestämda kriterier och man får direkt svar efter genomförd enkät. Dessa personer kommer få en kallelse till lungröntgen med datortomografi.

Nej, att delta i forskningsstudien är kostnadsfritt.

Nej, det är inget krav. Om man vill sluta röka och önskar stöd så är man välkommen att kontakta Sluta-Röka-Linjen på telefon 020 840 000. Läs mer på slutrokalinjen.se.

Då bokas tid till mottagningen Lungonkologiskt centrum vid Karolinska universitetssjukhuset för vidare utredning. Man kan hitta förändringar som efter utredning visar sig inte vara cancer.

Processledare prevention

Jennie Jackson

RCC Stockholm Gotland

Processledare tidig upptäckt

Eliya Abedi

RCC Stockholm Gotland

Regionala patientprocessledare

Klara Nypelius Standley

regional processledare prevention

Skånes universitetssjukhus

Cancerprevention i Sydöstra sjukvårdsregionen

Förebyggande insatser för att minska risken för insjuknande i cancer, samt att öka hälsosamma levnadsvanor är en central uppgift för Regionalt cancercentrum.

RCC Sydöst arbetar med både befolkningsriktade insatser och insatser riktade till patienter som misstänks ha, har, eller har haft cancer. Det befolkningsriktade arbetet utgår från den Europeiska kodexen mot cancer. Insatserna görs i samarbete med de tre regioner (Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland) som ingår i Sydöstra sjukvårdsregion. Jämlik vård och hälsa är en viktig utgångspunkt i arbetet med cancerprevention.

RCC:s arbete med levnadsvanor inom hälso- och sjukvården utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet) och den europeiska kodexen mot cancer.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, Socialstyrelsen

Europeiska kodexen mot cancer

Kontakt

Christin Anderhov Eriksson

Processledare prevention

Rcc Sydöst

Prevention och tidig upptäckt i Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst arbetar med prevention och tidig upptäckt av cancer på flera områden. Arbetet görs i samarbete med en mängd aktörer, till exempel sjukvård, primärvård, kommuner och olika myndigheter.

Bland annat har vi: