Regional palliativ cancervård på RCC Stockholm Gotland

Livsförlängning och livskvalitet (tidig palliativ fas)

Scenariot för personer med cancer i palliativt skede har förändrats påtagligt under de senaste 20–30 åren, eftersom signifikant livsförlängning är möjlig tack vare nya behandlingsmetoder, inklusive cytostatika, målsökande terapier och andra immunoterapier. För att bibehålla god livskvalitet bör modern cancerbehandling med fördel integreras med palliativa insatser redan tidigt i det palliativa förloppet.

Av dessa skäl kommer patienterna att kunna vårdas inom olika verksamheter som akutsjukvården, specialiserad palliativ vård, och ibland också primärvård eller kommun. Många patienter kommer att ha tillgång till vård från två vårdgivare samtidigt, till exempel onkologisk behandling från akutsjukhus och samtidigt palliativ behandling via avancerad sjukvård i hemmet. Oavsett var patienterna med palliativa behov vårdas, ska det finnas en grundkunskap i palliativ vård, med spetskompetens, till exempel vid vård av barn.

Livskvalitet (sen palliativ fas)

För personer med cancer i sent palliativt skede, när den cancerspecifika behandlingen inte längre kan förlänga överlevnaden, är symtomlindring och psykologiskt stöd av största betydelse. Därför arbetar den palliativa cancerprocessen för att garantera tillgång till specialiserad palliativ vård för dessa personer.

I den palliativa processen utgår vi från Cancerstrategins huvudsyften att patienterna ska få en vård som är präglad av:

  • Effektivitet
  • Jämlikhet
  • Korta väntetider
  • Kunskapsbasering
  • Patientfokusering
  • Patientsäkerhet
  • Ändamålsenlighet

Oavsett var de palliativa patienterna vårdas, ska det finnas en grundkunskap i allmän palliativ vård, och specialistkunskaper i komplexa fall.

I utbildnings- och fortbildningsfrågor, samarbetar vi med Palliativt kunskapscentrum (PKC) i Stockholms län.

Kunskapsbasering och vetenskaplighet

Enligt Cancerstrategin ska vården vara jämlik och baseras på vetenskapliga rön. Av den anledningen arbetar vi inom den palliativa cancerprocessen också med klinisk forskning för att undersöka om personer med svår cancer får jämlik vård, oavsett kön, ålder, socioekonomisk status eller samsjuklighet (till exempel samtidig psykiatrisk sjukdom eller demenssjukdom). Vi studerar också om personer med olika typer av cancer erbjuds samma möjligheter till modern palliativ vård. 

Cancerplanen

I vår regionala cancerplan, som baserar på den nationella cancerstrategin, kan ni läsa mer i detalj om den palliativa cancerprocessen.

Cancerplanen 2020-2023

Läs mer om det arbeta vi gör kring palliativ vård:

Beläggningsportal för ASiH (Avancerad sjukvård i hemmet) i Region Stockholm

Beläggningsportal för SPSV (Specialiserad palliativ slutenvård) i Region Stockholm

Kunskapsstöd vårdförlopp palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Nationella riktlinjer – Målnivåer Palliativ vård i livets slutskede: Målnivåer för indikatorer

Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV)

Nationellt vårdprogram för palliativ vård

Nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn

Palliativt kunskapscentrum (PKC) i Region Stockholm

Svenska palliativregistret

 


Processledare

Helena Adlitzer

specialistsjuksköterska, diagnoskoordinator esofagus-ventrikel-, huvud-hals-, kolorektal- och lungcancer

RCC Stockholm Gotland

 

Peter Strang

dubbelspecialist onkologi, professor emeritus, senior rådgivare

Karolinska Institutet och PKC