Regional palliativ cancervård på RCC Stockholm Gotland

I den palliativa processen utgår vi från Cancerstrategins huvudsyften; att patienterna ska få en vård som är präglad av:

  • patientfokusering
  • patientsäkerhet
  • jämlikhet
  • korta väntetider
  • kunskapsbasering
  • ändamålsenlighet
  • effektivitet

Oavsett var de palliativa patienterna vårdas, ska det finnas en grundkunskap i allmän palliativ vård. 

Närmare beskrivning av den palliativa processen på RCC Stockholm Gotland (pdf)

RCCs regionala palliativa råd

RPR fungerar som en expertgrupp som bistår processledarna för palliativ cancervård på RCC Stockholm Gotland för att identifiera brister, säkerställer att rätt frågor och ärenden drivs samt ger förslag och exempel på områden i den kliniska palliativa cancervården som behöver beforskas.

RRPR-RCCs Regionala Palliativa Råd (pdf)

Palliativt kunskapscentrum (PKC)

Det palliativa kunskapscentrumets syfte är att utgöra en kunskapsbank för palliativa frågor. Uppdragen kan delas upp i följande:

• Sammanställa kunskap från aktuell forskning och utvecklingsarbete, så att forskningsresultat omsätts till praktik.
• Informera, utbilda, utveckla/driva palliativa frågor, stöd och rådgivning för att sprida och öka kunskapen om palliativ vård hos alla personalgrupper som vårdar patienter i behov av palliativ vård .

Palliativt kunskapscentrum PkC