Ord och begrepp på engelska

Då en stor del av informationen och underlaget som tas fram inför en ackreditering ska vara översatt till engelska har vi nedan sammanställt vanliga ord och begrepp som används inom svenska cancervården.

Swedish

English

behandling

treatment

biverkningar

adverse reactions

cancerforskning

cancer research

cancerläkemedel

cancer drugs

Cancerregistret

National Swedish Cancer Registry

Cancerstudier i Sverige

Clinical Cancer Studies in Sweden

datauttag

data extraction

individuell vårdplan

individual care plan

jämlik vård

equal healthcare

klinisk cancerforskning

clinical cancer research

kompetensförsörjning

competence maintenance

kontaktsjuksköterska

contact nurse

kortare väntetider

shorter waiting times

kunskapsorganisation

knowledge-based organisation

kunskapsstyrning

knowledge-based healthcare

kvalitetsdata

data from quality register

kvalitetsregister

quality register, ex. breast cancer quality register

region

county council/region

ledningsstruktur

management structure

ledtider

lead time

multidisciplinär konferens

multidisciplinary treatment conference, i USA: tumor board

nivåstrukturering

centralization

palliativ vård

palliative care

patient- och närståenderåd

council for patients and families

patientcentrerad vård

patient-centred care

patientens ställning

patient´s role

patientförening

patient association

patientföreträdare

patient representative/s

patientinformation

patient information sheets

patientsamverkan

patient collaboration

prevention

prevention

regimbiblioteket

national e-library for chemotherapy regimens

regional patientprocessledare

regional cancer process leader

Regionalt cancercentrum

Regional Cancer Centre

Regionala cancercentrum i samverkan

Confederation of Regional Cancer Centres in Sweden

rehabilitering/cancerrehabilitering

cancer rehabilitation

samverkan

collaboration

sjukvårdsregion

health care region

Socialstyrelsen

The National Board of Health and Welfare 

standardiserat vårdförlopp

Cancer patient pathways

strategisk utvecklingsplan

strategic development plan

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR)

tidig upptäckt

early detection

utvecklingsarbete

development

vårdplan

care plan

vårdprocess

care process

vårdprogram

national clinical cancer care guidelines

välgrundad misstanke

reasonable suspicion

väntetider

waiting times