Många fördelar med ackreditering som Comprehensive Cancer Centre

Att ackrediteras och få benämningen Comprehensive Cancer Centre, CCC, innebär att man har uppnått högsta standard inom cancerforskning och cancervård. Arbetet kommer patienterna till nytta genom en mera sammanhållen cancervård, där forskningen kommer närmare patientvården.

Att vara ett ackrediterat CCC innebär att man uppfyller europeiska kvalitetsstandarder i fråga om bemötande, prevention, diagnos, behandling, omvårdnad, rehabilitering samt forskning, undervisning och utbildning.

Själva ackrediteringsarbetet är en viktig resa för sjukhuset. Erfarenheter från vårdens medarbetare och patienter används för att se till att hela vårdkedjan håller högsta kvalitet, från besked till rehabilitering. För patienterna betyder ackrediteringen att de kan känna sig säkra på att de får bästa möjliga vård.

En stor fördel är också att grundforskning bättre kan samverka med klinisk och vårdvetenskaplig forskning, och det innebär att forskningsresultat snabbare kan komma vården till nytta.

I kraven för att ackrediteras som Comprehensive Cancer Centre ingår bland annat följande:

  • Cancervården är individanpassad och arbetssättet multidisciplinärt och innovativt.
  • Goda förutsättningar för cancerforskningen avseende infrastruktur, expertkunnande och innovationskraft.
  • Cancerforskningen täcker hela spektret av grundforskning, translationell* och kliniskforskning.
  • Ett väl utbyggt nätverk som inkluderar alla aspekter av forskning, utbildning, vård och prevention inom cancerområdet.
  • Det sker ett ständigt utvecklingsarbete med fokus på att förbättra yrkeskunnande, organisation, vårdkvalitet och samverkan.
     

*) Translationell forskning innebär att problem som identifierats i sjukvården, till exempel vid behandling eller diagnostik av viss sjukdom, ligger till grund för pre-klinisk forskning och utveckling, med målet att resultaten snabbt ska kunna tillämpas i vården i form av förbättrade diagnostik- eller behandlingsmetoder.