Till regionspecifikt innehåll

Framtagande och revidering av nationella vårdprogram

Vårdprogrammen inom cancervården ses över årligen för eventuell revision. Vid större revideringar skickas de ut på remiss. Att ta fram nya vårdprogram och revidera de befintliga sker enligt följande process.

 • Regionala cancercentrums samverkansgrupp utser ordförande och regionala representanter till arbetsgruppen och fungerar som styrgrupp under arbetet.

 • Till gruppen knyts experter samt minst en patientrepresentant. I arbetsgruppen ingår representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde och gruppen ska eftersträva multiprofessionalitet.

 • Till varje arbetsgrupp knyts ett regionalt cancercentrum som administrativ stödjande part.

 • Vårdprogrammet skrivs i enlighet med mall och styrdokument. Grupperna får stöd med layout-, referens- och språkhantering.

 • Remissrundan riktar sig till professionen och patientföreningarna samt till regionerna.

 • Profession och patienter får genom remissrundan tillfälle att kommentera och ge synpunkter på det medicinska innehållet i vårdprogrammet.

 • Regionernas linjeorganisationer och huvudmän får möjlighet att analysera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet och utifrån detta meddela om de ställer sig bakom det. Varje region har olika rutiner för hur förankringen med linjeorganisationen sker.

 • Remissrundan är två månader lång.

 • Det stödjande RCC ansvarar för att samla in svar. Vårdprogramgruppen värderar inkomna svar och reviderar vårdprogrammet.

 • De nationella vårdprogrammen fastställs av Regionala cancercentrums samverkansgrupp som också ansvarar för publicering.

 • Samtliga Regionala cancercentrum verkar för att beslut om implementering tas i respektive region i enlighet med beslutade rutiner.

 • De nationella vårdprogrammen ska ses över minst en gång om året. Gruppen utvärderar då om något har hänt som gör att texten behöver revideras.

 • Vid behov av revidering följer gruppen samma process som vid framtagande av ett nytt vårdprogram.

 • Mindre revideringar kan föras in utan att vårdprogrammet går på remiss.

 • Om det finns ett standardiserat vårdförlopp kopplat till diagnosen ska det se över och vid behov revideras tillsammans med vårdprogrammet.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Konsekvensbeskrivning för nationellt vårdprogram vid remissutskick till södra sjukvårdsregionen

En regional konsekvensbeskrivning är en beskrivning av de viktigaste konsekvenserna för hälso- och sjukvården i regionen till följd av ett nationellt vårdprogram. Inför remissrunda till linjeorganisationer och huvudmän, skall en konsekvensbeskrivning utarbetas i syfte att vare ett stöd för remissinstanserna vid remissvar och förtydliga konsekvenserna av vårdprogrammet.

Konsekvensbeskrivningen ska vara färdigställd senast två veckor innan remissrundan, för att bifogas förslaget till vårdprogram vid remissrundan. Den regionala processledaren ansvarar för en sammanställning i nedanstående mall.

Mall för konsekvensbeskrivning