Regionala projekt SVF

Regionala projekt för att underlätta införandet av standardiserade vårdförlopp.

Process- och beslutsstöd SVF prostatacancer

I ett samarbete mellan Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland, Kunskapsteam Cancer i Primärvården, Cambio Healthcare Systems AB och CompuGroup Medical Sweden AB har vi utvecklat ett journalsystem med integrerat kliniskt beslutsstöd. Detta i syfte att underlätta identifiering av patienter som uppfyller kriterier för välgrundad misstanke om prostatacancer i primärvården.

Process- och beslutstöd SVF prostatacancer

Kvalitetsförbättringsarbete inom endoskopiverksamheter

Kvalitetsuppföljning, gemensam kompetensutveckling och standardiserade remisser och journalsvar. Det är några av områdena som är i fokus när endoskopiverksamheten i Stockholms län ska utvecklas och väntetiderna kortas för patienterna.

Kvalitetsförbättringsarbete inom endoskopiverksamheter

Processoptimering för multidisciplinära konferenser

Syftet är att optimera processen för MDK för att minska tiden till behandlingsstart, minska patientens oro och att frigöra tid för redan hårt belastade experter så att fler patienter kan bedömas multidisciplinärt.

Processoptimering för multidisciplinära konferenser

Effektivare arbetssätt inom bilddiagnostik

Syftet är att implementera nya, effektivare arbetssätt som bland annat innefattar utbyte av patologkompetens och kapacitet över organisationsgränser. Projektet ska skapa en modell för nationellt samarbete i nätverk. Detta bidrar till kortare och mer förutsägbara svarstider, ökad och jämnare kvalitet samt kunskapsutveckling.

Effektivare arbetssätt inom bilddiagnostik

Diagnostiskt Centrum

Centret erbjuder sjukhusutredning i öppenvård med kortast möjliga väntetider efter remiss från läkare i primärvård, specialiserad öppenvård eller från Södertälje sjukhus. Diagnostiskt Centrum är till för patienter, 18 år eller äldre, med misstanke om allvarlig sjukdom men utan symtom från någon särskild del av kroppen.

Diagnostiskt Centrum