Standardiserade vårdförlopp (SVF) i Stockholm Gotland

RCC Stockholm Gotland ansvarar och samordnar arbetet med vårdförlopp i Region Stockholm. Arbetet med vårdförloppen bedrivs till stor del i vårdens linjeorganisation. RCC stöttar även hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Gotland som ansvarar för införandet.

Att införa SVF

Ladda ner skriften Att införa SVF (pdf, nytt fönster)

SVF är ett nationellt arbetssätt inom cancervården i Sverige, som ska minska onödig och oviss väntan för patienten. Alla standardiserade vårdförlopp startar med en välgrundad misstanke om cancer. Vad som är välgrundad misstanke, hur det ska utredas och hur lång tid detta får ta har tagits fram av nationella vårdprogramgrupper för varje cancerdiagnos.

Tiden från välgrundad misstanke till start av en eventuell behandling mäts likadant överallt i landet. Målet är en jämlik cancervård i hela Sverige.

Införande av vårdförlopp i Region Stockholm

2020

Arbetet har påverkats av pågående pandemi. Redovisning av arbetet sker nationellt av SKR med underlag från varje region. Redovisningen publiceras under oktober 2020.

2019

För 2019 krävdes ingen handlingsplan.
Inga ytterligare vårdförlopp infördes.

2018

Inlämning av handlingsplan till regeringen för vårdförloppsarbetet 2018 skedde den 15 mars.

Införande av vårdförloppen buksarkom inklusive GIST och gynekologiska sarkom, neuroendokrina buktumörer inklusive binjurecancer och vuvlacancer.

2017

Inlämning av handlingsplan till regeringen för vårdförloppsarbetet 2017 skedde den 15 mars. 

Införande av vårdförloppen analcancer, akut lymfatisk leukemi, kronisk lymfatiskt leukemi, livmoderhalscancer, livmoderkroppscancer, njurcancer, peniscancer, skelett- och mjukdelssarkom, sköldkörtelcancer och testikelcancer  startade i mars 2017. 

2016 

Inlämning av handlingsplan till regeringen för vårdförloppsarbetet 2016 gjordes i mars. 

Införande av vårdförloppen bröstcancercancer utan känd primärtumörcancer vid allvarliga diffusa symtomlungcancerlymfomtjock- och ändtarmscancerhjärntumörermalignt melanombukspottkörtelcancercancer i galla och gallvägarlevercanceräggstockscancer och myelom

2015

Införande av vårdförloppen huvud- halscancerAMLprostatacancermatstrups- och magsäckscancer och urinblåse- och urinrörscancer.

Redovisning till Socialdepartementet för de fem första pilotdiagnoserna

Kontaktperson för respektive vårdförlopp är den regionala processledaren

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.