Standardiserade vårdförlopp (SVF) i Stockholm Gotland

RCC Stockholm Gotland ansvarar och samordnar arbetet med vårdförlopp i Region Stockholm. Arbetet med vårdförloppen bedrivs till stor del i vårdens linjeorganisation. RCC stöttar även hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Gotland som ansvarar för införandet.

SVF är ett nationellt arbetssätt inom cancervården i Sverige, som ska minska onödig och oviss väntan för patienten. Alla standardiserade vårdförlopp startar med en välgrundad misstanke om cancer. Vad som är välgrundad misstanke, hur det ska utredas och hur lång tid detta får ta har tagits fram av nationella vårdprogramgrupper för varje cancerdiagnos.

Tiden från välgrundad misstanke till start av en eventuell behandling mäts likadant överallt i landet. Målet är en jämlik cancervård i hela Sverige.

Kontaktperson för respektive vårdförlopp är den regionala processledaren

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.