Frågor och svar om Individuell patientöversikt (IPÖ)

Här hittar du frågor och svar om Individuell patientöversikt, IPÖ. Informationen riktar sig till regioner och verksamheter som ska börja arbeta med verktyget.

Frågor och svar om...

A. Vad IPÖ är och dess avsedda användning
B. IPÖ och hantering av patientdata
C. Kvalitetsregistrens koppling till IPÖ
D. Införande av IPÖ
E. Professionens användning av IPÖ
F. Utveckling
G. IPÖ och Min vårdplan

A. Vad IPÖ är och dess avsedda användning

IPÖ står för Individuell patientöversikt.

IPÖ är ett nationellt IT-stöd som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. IPÖ samlar strukturerade uppgifter om patientens sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt i IPÖ.

IPÖ är avsedd att användas tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten och ge en snabb överblick av patientens historik och situation. IPÖ kan alltså användas som beslutsunderlag, men är ett komplement till, och får inte ersätta, patientjournalen.

IPÖ samlar uppgifter om patientens sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt och används för uppföljning av patienten. Vårdverksamheten kan också använda IPÖ för att få sammanställd statisktik om verksamhetens patienter.

Data från IPÖ kan, om patienten inte avstår från det, även överföras till diagnosens nationella kvalitetsregister, där data kan ge underlag för utveckling och forskning om vård och behandling på lokal, sjukvårdsregional och nationell nivå.

Primära användare är legitimerad vårdpersonal. Endast läkare får ta beslut om behandling av en cancerpatient baserat på informationen. Administrativa uppgifter, som registrering av information i IPÖ, kan utföras av vårdadministrativ personal. Oavsett roll ska alla användare av systemet ha relevant träning för sin uppgift.

I dagsläget kan patienten få sin IPÖ utskriven på papper vid mötet med vården.

Arbete med att tillgängliggöra IPÖ via 1177 Vårdguiden kommer att initieras under våren 2021. Det innebär att patienten kommer att kunna se översiktsvyn av IPÖ, samt besvara och se ifyllda PROM-enkäter via 1177 Vårdguiden.

IPÖ används tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten och ger då snabbt en översikt av patientens historik och situation. Detta underlättar vårdpersonalens arbete och kan också förmedla en överskådlig bild av situationen till patient och närstående, vars delaktighet i den egna vårdprocessen därmed ökar.

Som en del i IPÖ finns den information som patienten lämnat i form i de enkäter (PROM- Patient Related Outcome Measures) som används för att följa patientens mående och livskvalitet.

IPÖ har utvecklats som ett av de nationella kunskapsstöd som RCC erbjuder cancervården, efter behov initialt från professionen inom njurcancer, prostatacancer och lungcancer. I nuläget har det utvecklats för totalt åtta cancerdiagnoser, och fler står på tur och vill få IPÖ utvecklade. Det finns ett brett stöd även från patient- och närståendeorganisationerna för utveckling och implementering av IPÖ.

IPÖ finns för närvarande inom följande åtta diagnoser; bröstcancer, cancer i centrala nervsystemet, lungcancer, melanom, myelom, njurcancer, prostatacancer och äggstockscancer.

Mer information:
Individuell patientöversikt

Nationella diagnosspecifika arbetsgrupper (profession- och patientrepresentanter) har tagit fram behovet för diagnosens IPÖ samt genomfört tester för att se att behoven tillgodoses.

Det är ett erbjudande till regioner, sjukhus och/eller verksamheter – inte ett krav. Beslut om införande fattas dock inom respektive vårdverksamhet.

Ifyllda PROM-enkäter kan visualiseras som en del av IPÖs översiktsvy. Under sjukdomsförloppet kan patienten fylla i PROM-enkäter som beskriver mående och eventuella biverkningar.

Svaren blir en del av IPÖ och visualiseras i olika färger beroende på svaren. Det visar snabbt och överskådligt hur patienten mår.

Under våren 2021 kommer en strategisk diskussion genomföras inom RCC för att besluta om fortsatt förvaltning och utveckling av IPÖ.

Allmän information om IPÖ:
Individuell patientöversikt

Diagnosspecifik information om IPÖ:

 

B. IPÖ och hantering av patientdata

IPÖ är registrerat som ett Nationellt Medicinskt Informationssystem (NMI) hos Läkemedelsverket. Systemet är avsett att användas tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten och ge en snabb överblick av patientens historik och situation. IPÖ kan alltså användas som beslutsunderlag, men får aldrig ersätta patientjournalen.

IPÖ tillämpar sammanhållen journalföring. Det innebär att en vårdgivare kan ges tillgång till en annan vårdgivares ospärrade vårddokumentation om:

  • vårdgivaren har en aktuell vårdrelation till patienten
  • journaluppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar eller skador hos patienten
  • patienten samtycker till att vårdgivaren tar del av journalen. Samtycket ska registreras i journalen. Ett registrerat samtycke gäller under en begränsad tid eller tills det återtas beroende på patientens önskemål.

För IPÖ betyder detta att alla som registrerar i IPÖ måste intyga vårdrelation/vårdadministrativ relation för att få ta del av en patients uppgifter. Det innebär också att data från andra vårdgivare inte visas i IPÖ om patienten inte har givit sitt samtycke.

Ja, det är möjligt i och med att IPÖ ligger på den nationella INCA-plattformen och är oberoende av journalsystem. Data kan delas mellan olika vårdgivare förutsatt att patienten har gett sitt samtycke till sammanhållen journalföring. Se även fråga "Hur fungerar det med patientens samtycke och IPÖ?".

För några diagnoser kan patientens bakgrundsdata hämtas från diagnosens kvalitetsregister till IPÖ. Löpande dataregistreringar behöver skrivas in manuellt. Arbete pågår för att möjliggöra för data från sjukhusens vårdinformationssystem att automatiskt överföras till IPÖ. För närvarande pågår arbete med att automatisera hämtning av t ex läkemedelsuppgifter, labprover och data om strålbehandling.

Vinsterna med att använda IPÖ är flera. All data/registrerade uppgifter om patienten visualiseras i en översiktsbild, vilket på ett snabbt och överskådligt sätt kan ge information om patientens status, sjukdom och behandling. Du behöver med andra ord inte leta i journalen efter informationen och detta sparar både tid och resurser inför möte med patient, inför interna konferenser och inför multidisciplinära konferenser.

Användning av IPÖ stärker också möjlighet för patient och närståendes möjlighet till delaktighet och förståelse för sin diagnos och behandling.

Uppgifterna i IPÖ kan också användas för att planera och följa upp vården genom de statistikrapporter som utvecklats i IPÖ. Detta möjliggör tex sammanställningar om läkemedelsanvändning och kan användas för att identifiera patienter som skulle kunna erbjudas att medverka i kliniska studier.

För att data ska kunna överföras mellan olika system behöver den vara strukturerad så att detta kan göras. RCC medverkar i den utredning som görs av kundgrupp Cosmic under 2021 för att analysera vilken data och hur data skulle kunna överföras mellan journalsystemet och IPÖ.

Ja, det är möjligt i och med att IPÖ ligger på den nationella INCA-plattformen, som vårdverksamheten också använder sig av för att rapportera till nationella kvalitetsregister. Detta är oberoende av vilket journalsystem man använder sig av.

För att enkelt och effektivt kunna få ut statistik om den specifika vårdverksamheten utvecklas det en rad datauttagsrapporter i IPÖ. Här kan du få statistik för samtliga vårdverksamhetens patienter som finns registrerade i IPÖ, till exempel på om du vill titta på vårdverksamhetens läkemedelsanvändning.

IPÖ-data på nationell nivå hanteras i diagnosens nationella kvalitetsregister. Detta sker enligt gällande rutiner.

Datauttag från kvalitetsregister

Om patienten inte har möjlighet att logga in på 1777 Vårdguiden med Bank-ID kan hen få sin IPÖ utskriven på papper i samband med vårdmötet.

 

C. Kvalitetsregistrens koppling till IPÖ

IPÖ och kvalitetsregistren finns båda på INCA-plattformen, men har olika syften.

Syftet med IPÖ är att samla in och visualisera uppgifter om den enskilde patientens vård och behandling. Informationen i IPÖ kan även användas på den enskilda vårdverksamheten för uppföljning och utveckling av vården.

Syftet med kvalitetsregister är att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet på en nationell nivå. Här används enbart aggregerad, avidentifierad, patientdata.

En del av innehållet i IPÖ kan nyttjas av kvalitetsregistret, men ja, man behöver fortfarande komplettera registren med information som inte finns i IPÖ.

Nej, de läkemedel som registreras i IPÖ behöver inte också registreras i läkemedelsregistret. För diagnoser som inte ingår i IPÖ måste registreringen fortfarande ske i läkemedelsregistret.

 

D. Införande av IPÖ

Inrapportör ska vara registrerad i INCA-systemet som ”Inrapportör” med ett användarkonto, det vill säga ett användarnamn, SITHS-kort/Yubikey samt med placering på en inrapporterande enhet (sjukhus och klinik/mottagning).

Användarkonto erhålles av Regionalt cancercentrum i din region. Vid arbete på flera kliniker krävs behörighet för varje klinik.

Information om ansökan om användarkonto eller användaradministratörsrollen:
Om inloggning i INCA

Under 2021 finns diagnoskoordinatorer för respektive diagnos. Koordinatorerna kan, utöver att informera om IPÖ, ge visst stöd i implementeringsarbetet.

Kontaktuppgifter till respektive koordinator finns på de diagnosspecifika webbsidorna:

 

RCC har tagit fram material som kan användas som stöd vid införandet och användningen av IPÖ.
Instruktioner, IPÖ

RCC i samverkan har tagit fram instruktionsfilmer som kan användas som stöd vid införandet och användningen av IPÖ:
Instruktioner, IPÖ

Diagnosernas skriftliga manualer hittar du på respektive diagnos webbsida:

 

Under 2021 finns diagnoskoordinatorer för respektive diagnos. Koordinatorerna kan, utöver att informera om IPÖ, ge visst stöd i implementeringsarbetet. Kontaktuppgifter på respektive diagnos webbsida.

Efter att beslut fattats om att starta upp IPÖ rekommenderas att vårdverksamheten bildar en tvärprofessionell projektgrupp, gärna med ledning av verksamhetsutvecklare eller motsvarande.

Utifrån erfarenhet vet vi att det inför och under införandefasen är viktigt med en tydlig förankring i verksamheten samt engagerade införande verksamheter.

 

E. Professionens användning av IPÖ

Under 2021 finns diagnoskoordinatorer för respektive diagnos. Koordinatorerna kan, utöver att informera om IPÖ, ge visst stöd i implementeringsarbetet.

Kontaktuppgifter till respektive koordinator:

Nya versioner av IPÖ, med både allmänna och diagnosspecifika förbättringar, släpps ungefär tre gånger om året.

Utveckling av IPÖ utgår från utvecklingsbehov som formuleras i respektive diagnosarbetsgrupp.

 

F. Utveckling

IPÖ drivs och utvecklas inom ramen för RCC-organisationen, i nära samarbete med de nationella, diagnosspecifika arbetsgrupperna (profession och patient- och närståenderepresentanter) som beskriver behoven (tar fram kravspecifikationen) för systemet.

PROM står för ”Patient Reported Outcome Measures” och mäter funktion samt hälsorelaterad livskvalitet. RCC arbetar för att öka patientdelaktigheten inom vården. Ett verktyg för att göra detta är att stödja användning av PROM.

RCC kommer under de närmsta åren att arbeta med utveckling och visualisering av PROM i IPÖ. Tanken är att synka detta arbete med behoven i Min Vårdplan och nationella kvalitetsregistren. Patienterna kommer att fylla i enkäterna via 1177 Vårdguiden.

Arbetet med IPÖ är pågående och det finns möjlighet att komma med förslag för utveckling. Kontakta diagnoskoordinatorn för respektive diganos som förmedlar synpunkter/förbättringsförslag vidare till arbetsgruppen.

Kontaktuppgifter till respektive koordinator:

Om det skulle uppstå något fel i IPÖ vill vi att ni rapporterar det till oss så fort som möjligt.

Använd webbformuläret för att beskriva vad som har hänt. Här anmäler ni också misstänkta personuppgiftsincidenter.
INCA-plattformens supportcenter

Om du misstänker att en patient har kommit till skada/hade kunnat komma till skada är det särskilt viktigt att du anmäler det till oss omgående. RCC är skyldiga att utreda alla patientincidenter och potentiella patientrisker samt att anmäla dessa till tillsynsmyndigheten.

 

G. IPÖ och Min vårdplan

Gemensamma frågor och svar om IPÖ och Min vårdplan hittar du här:

Frågor och svar om IPÖ och Min vårdplan