Strålverksamheten i Stockholms läns landsting utreds

Syftet med utredningen av strålverksamheten är att ta reda på hur verksamheten bäst ska organiseras nu och framöver för att stödja cancerpatientens väg genom vården och skapa en sammanhållen vård. Länets strålverksamhet ska vara i linje med Framtidens hälso- och sjukvård och den regionala Cancerplanen och möta det ökade antalet invånare och patienter med cancer i regionen. 

Så här går utredningen till:

  • Utredningen har genomförts på uppdrag av landstingsledningen av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.
  • Ett 50-tal experter bland anställda och chefer inom alla aktiva yrkesgrupper och inom akademin har intervjuats. Intervjuer har även gjorts med nationell expertis, bland annat på Strålsäkerhetsmyndigheten.
  • Studiebesök har genomförts vid strålbehandlingsverksamheter i bland annat Amsterdam och Helsingfors.
  • Tidigare utredningar samt internationella rekommendationer och riktlinjer beaktas i arbetet.
  • Utredningen har tagit fram olika alternativ. Dessa har genomgått ekonomisk analys och simulering av förväntade effekter av olika organisationsförändringar.
  • Företrädare från Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Capio S:t Görans Sjukhus, Karolinska Institutet, nationella experter, politiker och fackförbund får lämna synpunkter på de aktuella alternativen. Patientföreträdare har fått ge synpunkter på hur de önskar att strålningen ska fungera ur ett patientperspektiv. 
  • Utredningen blev klar i slutet av september 2016. Underlaget skickades till berörda aktörer för ytterligare synpunkter och har sedan legat till grund för ett politiskt beslut.
  • Beslut fattas i hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 mars 2017.
  • Efter beslut tillsätts arbetsgrupper med företrädare för de berörda sjukhusen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt landstingsstyrelsens förvaltning för att genomföra förändringen. 
  • En mycket grov tidplan är att Södersjukhuset väntas kunna starta sin strålbehandlingsverksamhet i början av 2018. Karolinska Universitetssjukhuset får tillgång till helt nya acceleratorer i samband med att verksamheten flyttar in i den nya sjukhusbyggnaden under 2018. Capio S:t Göran kan troligen starta sin verksamhet till hösten 2018. Då är även de nya acceleratorerna i bruk.