Min vårdplan som kunskapsstöd

Nationell Min vårdplan i cancervården bidar till att patienter får likvärdig och kvalitetssäkrad information genom vårdprocessen, oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status. Det stärker patientens möjlighet att vara delaktig i den egna vården, i den mån patienten vill och kan.

Nationell Min vårdplan innehåller fördjupad patientinformation om en specifik diagnos och dess utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning. Patientinformationen tas fram genom en strukturerad arbetsmodell och förvaltas nationellt. Det finns nationellt stödmaterial för att underlätta införandet av nationell Min vårdplan i verksamheten.

Stöd för införande av Min vårdplan via 1177

Publicerade nationella Min vårdplaner finns tillgängliga digitalt via 1177 Vårdguiden och för utskrift på papper via cancercentrum.se, under respektive cancerdiagnos. Du kan läsa mer på sidan Min vårdplan cancer.

Min vårdplan cancer

Stöd och instruktioner till nationella arbetsgrupper

Den nationella diagnosspecifika patientinformationen till Min vårdplan tas fram av arbetsgrupper bestående av en representant per sjukvårdsregion samt patient- och närståendeföreträdare. Arbetsgrupperna följer ett styrdokument fastställt av RCC i samverkan och utgår från en nationellt fastställd struktur.

Styrdokument Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

Nationell patientinformation på remiss

Ny eller reviderad, nationell diagnosspecifik patientinformation går på remiss innan fastställande och publiceras på RCC webbplats. Information om remissrundorna går också ut via e-post till särskilt berörda grupper.

Nya remissrundor startar fyra gånger per år: 15 februari, 15 april, 15 september och 15 november.

Kunskapsstöd på remiss

Äldre versioner av nationella Min vårdplaner

Nationell Min vårdplan uppdateras årligen. För att få tillgång till tidigare versioner, kontakta info@cancercentrum.se

Min vårdplan och patientöversikten

Min vårdplan och Individuell patientöversikt (IPÖ) är två kunskapsstöd som kompletterar varandra.

IPÖ och Min vårdplan - så kompletterar de varandra