Om INCA

INCA – informationsnätverk för cancervården – är en nationell IT-plattform för hantering av register kring cancerpatienter avseende vård och forskning. INCA har varit i skarp drift sedan 2007. INCA drivs och utvecklas gemensamt av landets regionala cancercentrum.

På RCC används INCA-plattformen för att skapa registerlösningar som till exempel Individuell patientöversikt (IPÖ), cancerregistret, diagnosregister och nationella kvalitetsregister. Genom behörighetshantering kan uppgifter lagras till och bli tillgängliga från den regionala lagringsytan. Nationella kvalitetsregister är nationella sammanställningar av uppgifter från den regionala lagringsytan som också styrs genom behörighetshantering.

Syfte och mål

  • Möjliggöra för alla diagnosspecifika cancerregister att finnas på gemensam IT-plattform
  • Uppfylla användarnas krav på webbaserade register, det vill säga kliniker/enheter kan rapportera in data elektroniskt i stället för på pappersblanketter
  • Presentera rapporter baserade på nationellt likformigt insamlade data
  • Möjliggöra uttag online i realtid av egna klinikdata med regionala och nationella jämförelser
  • Skapa gemensamt IT-system för samtliga regionala cancercentrum
  • Möjliggöra ett strukturerat och samordnat arbete med nationella kvalitetsregister