Här hittar du frågor och svar om handhavande av cancerläkemedel.

Frågorna som publiceras är sådana som kommit till gruppen via olika forum och är av ”allmän karaktär”. Vi välkomnar flera frågor inom området och gärna återkoppling och förtydligande av svaren där det behövs.

Viktigt att göra en mekanisk rengöring vid möjlig kontaminering.
Använd ett basiskt rengöringsmedel, det vill säga med PH>7, torka torrt och avsluta med en ytdesinfektion.

Kontakta den lokala arbetsmiljöingenjören i din region. Ofta kan man få hjälp med standardiserad testning. Testmateriel beställs från Arbets- och miljömedicin Syd

Nej, för närvarande kan man testa för Cyklofosfamid, Ifosfamid, 5-FU, Gemzitabin och Etoposid. Du kan också testa för Metotrexate och Cytarabin. Utveckling sker ständigt och nya preparat tillkommer. Har du andra önskemål, kontakta Arbets- och miljömedicin Syd

Ja, det går bra att ge läkemedel i den andra lumen då dessa inte möts och blandas i kateterlumen.

Nej, här möts substanserna i samma lumen innan de når patienten. Där finns risk att reaktion sker mellan substanserna. Skall detta göras måste man säkerställa att preparaten är kompatibla. Använd då backventil/envägsventil.

Ja, Cytostatika kan utsöndras via både slemhinnor och sädesvätska. Därför bör lämpligt skydd, till exempel kondom, användas vid sexuell kontakt oavsett kön på den som får cytostatikabehandlingen. Kondom skyddar den friska partner mot oavsiktlig exponering och är också ett skydd för den sjuka partnern mot infektioner. Vid cytostatikabehandling blir även slemhinnorna skörare och risken för infektioner i samband med samlag ökar eftersom bakterier lättare får fäste i skadade slemhinnor.

Kondom hindrar även graviditet som inte rekommenderas under pågående cytostatikabehandling med tanke på att cytostatika är skadligt för ett foster.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:5) kan det finnas cytostatika i urinen i mer än 5 dygn efter behandling. Det kan dock variera mellan olika preparat och bero på individuella faktorer hos patienten. Högst koncentration finns i urinen de första dagarna efter cytostatikabehandlingen.

En riskbedömning bör göras årligen. Blankett Arbetsmiljöverket

Kontakta läkemedelsbolaget och efterfråga skyddsinformation.

Nej inte i patientens utandningsluft.

Skyddskläder för användning vid handhavande av cytostatika ska vara CE-märkta med ett piktogram för kemiska medel.
 
Medföljande bruksanvisning ska finnas på svenska.