Unik cancerdatabas - guldgruva för beslutsstöd i vården

En cancerdatabas för kunskap som ska bidra till att säkerställa att alla patienter får en säker och jämlik vård oavsett var och när de behandlas. Databasen innehåller data från ett tiotal svenska register.

Syftet är att ge värdefull kunskap om läkemedelsbehandling inom cancervården och leda till att cancerpatienter får bättre läkemedelsbehandling i framtiden. 

Några av frågeställningarna som projektet skall besvara är:

  • hur nuvarande registrering ser ut och om den är tillräcklig för att kunna följa upp effekt och säkerhet hos patienterna
  • om läkemedlen används enligt rekommendation
  • om patienter får olika behandlingar i olika områden
  • om detta kan relateras till inkomst och utbildning

Om cancerdatabasen

I Sverige finns en unik tillgång till nationella och regionala register. I den nya databasen länkas data samman från tio stycken svenska register från till exempel Socialstyrelsen, SCB. Cancerdatabasen innehåller fullständiga data från dessa register åren 2009-2011 för cirka 25 000 patienter och kommer att uppdateras kontinuerligt. Registren sammanlänkas med olika regionala och kliniska register. Alla analyser görs med anonymiserade data där ingen enskild patient kan identifieras. Den data som används är band annat demografi, socioekonomi, läkemedelsbehandling och samsjuklighet.

RCC och Utvecklingsavdelningen på hälso- och sjukvårdsförvaltningen leder utvecklingsarbetet.