Kunskapsstyrning

RCC ska tillsammans med Sveriges regioner verka för en mer jämlik och kunskapsstyrd cancervård. En central del i uppdraget är att utveckla nationella kunskapsstöd.

Samlad kunskapsstyrning inom cancerområdet innebär att stötta cancervårdens medarbetare och patienter så att varje möte och vårdinsats utgår från bästa tillgängliga kunskap. För att uppnå det erbjuder RCC olika kunskapsstöd, baserade på forskning.

Nationella vårdprogram

Standardiserade vårdförlopp (SVF)

Nationella Regimbiblioteket

Cancerregistret

Nationella kvalitetsregister cancer

Register för cancerläkemedel

Individuell patientöversikt (IPÖ)

Min vårdplan (MVP)

De nationella kunskapsstöden är under ständig utveckling i syfte att på bästa sätt stödja patienter, närstående och vårdens medarbetare. Filmen beskriver de olika kunskapsstöden och bakgrunden till hur de uppkommit. Filmen är 3 minuter och 56 sekunder lång.