Cancer och levnadsvanor – hur hänger det ihop?

Miniutbildning kring levnadsvanor - tobaksrökning, solvanor, matvanor, alkoholbruk och fysisk aktivitet- samt strävan efter hälsosam kroppsvikt.

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC Samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Innehållet bygger på ett par informationsfilmer om totalt cirka 45 min som lyfter ett antal levnadsvanor - tobaksrökning, solvanor, matvanor, alkoholbruk och fysisk aktivitet- samt strävan efter hälsosam kroppsvikt. Filmerna beskriver hur hälsosamma levnadsvanor kan minska risken för cancer utifrån epidemiologiska data, men även levnadsvanornas inbördes koppling till olika cancerformer samt mekanismer som kan förklara den ökande risken.

Målgrupp

Miniutbildningen vänder sig främst till legitimerad personal inom primärvården men kan ses av alla som är intresserade av att veta mer om levnadsvanor som primär cancerprevention.

Innehåll

Innehållet har vetenskapligt och innehållsmässigt tagits fram av Regionala cancercentrums nationella arbetsgrupp för cancerprevention tillsammans med Cancerfonden, Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna och Dietisternas riksförbund är ansvariga för framtagandet av informationsfilmerna. Arbetet har delvis tagits fram med hjälp av Socialstyrelsens stöd för implementeringen av de nationella riktlinjerna för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor.

Kontakt

Joacim Larsen

PhD, tf. ordförande i NAG Cancerprevention