Medicinsk lymfterapi

Lymfödem är ett mestadels kroniskt tillstånd/komplikation som kan uppkomma sekundärt efter cancerbehandling (kirurgi/strålterapi), infektion, trauma eller annan skada på lymfsystemet. Lymfödem kan även vara primärt, medfött och kan då bero på en genetisk defekt.

Efter denna utbildning blir du medicinsk lymfterapeut. Du kommer att ha kunskaper i behandlingsformen kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ) och kommer kunna behandla patienter med lymfödem oavsett grundorsak.

Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, Akademiskt primärvårdscentrum och Karolinska Institutet.

Syfte

Öka dina kunskaper om lymfsystemet och behandlingar av patologiska symptom relaterade till skador i lymfsystemet, med tillämpning inom hälso- och sjukvården. Kursen ger teoretisk förståelse och kliniska färdigheter i arbetet med patienter med detta kroniska tillstånd.

Mål

Kursens övergripande mål är att deltagaren efter avslutad kurs ska ha fördjupad kunskap om lymfsystemet och behandlingar av patologiska symptom relaterade till skador i lymfsystemet. Kursen ger teoretisk förståelse och kliniska färdigheter i arbetet med patienter med detta kroniska tillstånd. Särskilt fokus läggs vid behandlingsmetoden kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ) som innefattar manuellt lymfdränage, kompressionsbehandling, fysisk aktivitet, hudvård och egenvård.

Målgrupp och behörighet

Utbildningen inriktar sig främst mot sjukvårdspersonal inom primärvården som möter patienter med lymfödem, men kan även passa de som arbetar på onkologisk klinik, geriatrisk- eller palliativenhet.
Yrkesexamen inom hälso- och sjukvård om minst 120 hp.

Kursupplägg

  • Kursen går på halvfart 
  • Den består av 15 dagar med fysik närvaro
  • Arbetsformer är föreläsningar, praktisk övning, seminarier, webbaserade diskussioner, samt studiebesök
  • Självstudier.

Kursledning

Pia Klernäs, med dr, leg. fysioterapeut, medicinsk lymfterapeut
Marie Nilsson, med dr, leg. hälso- och sjukvårdskurator
Pia Bergholm, leg. fysioterapeut, medicinsk lymfterapeut med många års lärarerfarenhet av KFÖ

I dagsläget är det ej beslutat om kursen kommer att hållas under hösten 2021.

Administrativa frågor:
Ulla Finati ulla.finati@ki.se projektkoordinator

Frågor om kursinnehållet:
Pia Klernäs pia.hyllander-klernas@sll.se  projektkoordinator