Delaktighet, aktiv egenvård och jämlik cancervård

Kursen vänder sig till medarbetare inom cancervården, både i öppen och sluten vård och syftar till att stärka patienters delaktighet.

Innehållet berör bland annat hur patienter kan uppfatta och hantera sin personliga cancerresa och hur det kan påverka deras förmåga att handskas med sin unika situation. 

Röster från tidigare kursdeltagare:

Kursen omfattar två fysiska träffar samt eget arbete

Steg 1: Interaktiva föreläsningar om egenvård, jämlik vård och hur personalen kan underlätta för patienterna att förstå och hantera sin situation. Arbete i mindre grupper om ett patientfall (ca 3 tim.)

Steg 2: Deltagarna funderar över en vårdhändelse man varit med om - bra eller dålig - som rör förståelse, egenvård och jämlik vård (pågår till nästa kurstillfälle – steg 3)

Steg 3: Deltagarna presenterar och diskuterar sin händelse. Förslag till förbättringar för att öka ömsesidigt lärande och delaktighet diskuteras. (ca 3 tim)

Vi kommer till er arbetsplats och upplägget lämpar sig väl för verksamhetens utbildnings- och planeringsdagar. Kursen är kostnadsfri. Kursintyg till deltagarna och diplom till enheten delas ut efter avslutad kurs.

Intresserad? Kontakta Lena Engqvist Boman, lena.boman@ki.se

Kursen är framtagen av processledare för:
Egenvård: Therese Scott Duncan
Jämlik vård: Arja Leppänen
Lärande: Lena Engqvist Boman vid RCC Stockholm Gotland.