Uppstartsstöd för kliniska studier

För att underlätta att komma i gång med klinisk forskning ger RCC Stockholm - Gotland ett unikt uppstartsstöd i form av rådgivning och praktiskt hjälp för att bland annat skriva protokoll och ansökningar.

Bild på provrörUppstartsstödet innefattar även en möjlighet att ansöka om ett visst finansiellt stödunder 2014 och 2015 i syfte att komma i gång med forskningen. Alla som har behörighet och kompetens att bedriva klinisk forskning kan söka för att få RCC:s uppstartsstöd. Genom att RCC bidrar till att ansökningarna blir bättre utformade kan stödet även underlätta för att söka mer forskningsmedel.

Professor Per Ljungman, forskningssamordnare, RCC Stockholm – Gotland är ansvarig för uppstartsstöd i samarbete med StratCan, KPE – Onkologiska kliniken Karolinska och KTA – Karolinska Trial Alliance. Uppstartsstödet kan ges i två steg och i respektive steg sker en bedömning. 

Så här går det till 

Steg 1

Steg 1 omfattar en rådgivning om 2 - 6 timmar. Syftet är att granska de grundläggande förutsättningarna för att kunna genomföra det tänkta protokollet. RCC ser över om det är någon information som saknas därefter förmedlas kontakten till KPE alternativt KTA för godkända ansökningar. Ansökan kan skickas in när som helst under året till Per Ljungman. I tabellen visas några delar som rådgivningen kan innefatta beroende på studiens karaktär. 

Steg 2

Ansökan i Steg 2 kan antingen inkomma som en komplettering av projekt som bedömts i steg 1 eller som ett nytt projekt. Ansökan för steg 2 sker genom att en kort projektbeskrivning som skickas till Per Ljungman. Ansökan måste innehålla vetenskaplig frågeställning, tänkt patientgrupp, typ/fas av studie, test- respektive eventuell kontrollgrupp, förväntat antal patienter etcetera. Om ansökan inte bedömts av KPE eller KTA i steg 1 så krävs en specifikation för vilka insatser man söker och behöver stöd. Dessa kan inkludera:

  • Hjälp att skriva protokoll
  • Hjälp med att skriva ansökningar (EUdraCT; EPN; biobank; strålskyddskommitté)
  • CRF skrivning
  • Administrativ/juridisk/avtalsrådgivning
  • Statistisk rådgivning (eventuellt inom RCC)
  • Monitorering
  • Övrigt efter behov

Ansökningarna bedöms fyra gånger per år av en grupp bestående av Per Ljungman. Roger Henriksson, professor och chef för RCC, statistiker, samt eventuellt bedömare med omvårdnadsinriktning, eventuellt statistiker och/eller RCC-processledare för berörd tumörgrupp.

Ansökningstider för steg 2 är 2014-09-01, 2014-12-01, 2015-03-01 och 2015-06-01

Steg 2 - omfattning, avrapportering och finansiellt stöd

Normalt kan ett godkänt projekt erhålla 20 000 - 25.000 kronor: Ett större stöd kan tilldelas för särskilt prioriterade projekt. Efter beslut kan forskaren till exempel vända sig till KPE eller KTA för hjälp med utförande av forskningsprojektet. Stödet kan användas på olika sätt beroende på projektets behov. Avrapportering av stödets utnyttjande krävs.